SOŠ pedagogická v Modre je škola so 150-ročnou tradíciou. V súčasnosti má približne 350 žiakov a  25 učiteľov. Vzdeláva budúcich učiteľov, animátorov, vychovávateľov, opatrovateľov a zároveň pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium. Vyučujeme anglický, ruský, nemecký a španielsky jazyk.

Absolventi školy sú pripravení pre prácu s deťmi v materských školách i v zariadeniach výchovy mimo vyučovania, ako sú školské kluby detí, centrá voľného času a školské internáty. Sú kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí projektujú a organizujú voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach, v inštitúciách cestovného ruchu. Vedia poskytnúť komplexnú opatrovateľskú starostlivosť o postihnutých a chorých občanov, kvalifikovane vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s priamou pedagogickou činnosťou a individuálnou prácou s deťmi. 

Škola je zapojená do viacerých projektov napríklad "Medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu", "Zelená škola" atď. Pravidelne organizujeme lyžiarsky a plavecký kurz, kurz ochrany života a zdravia. Počas celého školského roku usporadúvame rôzne exkurzie, súťaže, výlety a akcie, ktoré sa viažu na výročia alebo sviatky. Život na našej škole je pestrý a čulý, vždy sa niečo deje.

Pre dochádzajúcich žiakov je k dispozícii možnosť ubytovania v školskom internáte SOŠVO v Modre, ktorý sa nachádza neďaleko budovy školy. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. V areály školy sa nachádza aj telocvičňa s novou posilňovňou, ktoré sú využívané počas hodín telesnej výchovy a taktiež počas mimovyučovacích aktivít. 

Radi vás privítame v našom rodinnom prostredí...