STE NA SPRÁVNOM MIESTE

118. ROKOV EKONOMICKÉHO VZDELÁVANIA

 

Prečo si vybrať našu školu?

 • tradícia v ekonomickom vzdelávaní,
 • žiaci vzdelávaním nadobúdajú praktické základy pre osobný život i profesijnú orientáciu, najmä v oblasti podnikania, účtovníctva, daní, odvodov, komunikácie, praktická orientácia v právnych normách,
 • odborné i voliteľné predmety v učebnom pláne posilňujú ekonomicko – právne vedomie absolventov a plne korešpondujú s požiadavkami trhu práce,
 • dlhoročná tradícia cvičných a študentských firiem,
 • možnosť získať certifikáty za prácu v cvičnej firme, študentskej spoločnosti, a absolvovanie programov Poznaj svoje peniaze, online učebnica podnikania a ekonómie, Zručnosti pre úspech, zručnosti v účtovníckych programoch firmy KROS, 
 • úspechy žiakov v krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach,
 • výborný štart pre štúdium na vysokej škole,
 • absolventi školy študujúci v zahraničí (Česká republika, Nemecko, Dánsko),
 • dlhoročná spolupráca s odborníkmi z oblasti bankovníctva a finančníctva,
 • spolupráca s úspešnými bývalými absolventmi,
 • skúsení pedagógovia.

Obľúbené videá