PODMIENKY ŠKOLY

Vytvárame priestor pre:

 • záujmovo-vzdelávacie aktivity žiakov,
 • informatizáciu – na vyučovacích hodinách odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov ako aj možnosť využívania internetu v čase mimo vyučovania,
 • prácu v cvičných firmách a študentských spoločnostiach v rámci voliteľných predmetov,
 • športové aktivity  - volejbal,  basketbal, futbal, bedminton, floorball, atletika, cvičenie v posilňovni,
 • prácu s talentovanými žiakmi,
 • zapojenosť žiakov do súťaží, predmetových olympiád, projektov.

Podmienky pre vyučovací proces:

 • klasické učebne,
 • odborné učebne pre predmet administratíva a korešpondencia vybavené výučbovým softvérom ZAV,
 • odborné učebne pre vyučovanie ostatných predmetov s pripojením na internet,
 • odborné učebne pre cvičné firmy a študentské spoločnosti,
 • jazykové učebne vybavené audiovizuálnou technikou,
 • žiacka knižnica,
 • telocvičňa, posilňovňa, športové ihriská.

 

Možnosti ubytovania a stravovania
Ubytovanie v DM v Banskej Bystrici s celodenným stravovaním. Stravovanie pre ostatných žiakov je v priestoroch školy vo výdajni stravy.

Obľúbené videá