Obchodná akadémia poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka štúdia: 4 roky ukončené maturitnou skúškou

Študijný odbor 6317 M obchodná akadémia (stupeň vzdelania ISCED – 3A) pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách, v štátnej a verejnej správe.

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.

Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa.

Obľúbené videá