Naše najsilnejšie TOP je, že sa snažíme kráčať s dobou.  Využívanie moderných počítačových technológií v oblasti navrhovania  a konštruovania strojárskych výrobkov sa stáva nevyhnutnosťou, a to vzhľadom na to, że sa na trhu začína prejavovať nedostatok technicky vzdelaných ľudí nielen v EÚ, ale aj na Slovensku. SPŠ strojnícka ponúka kvalitné technické vzdelanie pomocou najmodernejších IKT technológií. 

Naše zameranie je: Všeobecné strojárstvo. Oblasť dopravy s výrazným dôrazom na autoelektroniku. Ako jediná priemyslovka v Prešovskom okrese máme zameranie na mechatroniku.

Odborná základňa predmetov v rámci jednotlivých študijných odborov je takáto: 

2381 M STROJÁRSTVO  -  základom sú: 2D a 3D modelovanie prostredníctvom výpočtovej techniky, programovanie CNC strojov, automatizácia

2387 M MECHATRONIKA  -  základom sú: strojárstvo, elektrotechnika, elektronika, automatizácia, programovanie, robotika, informatika, PLC systémy

3765 M TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY  -  základom sú: motory, konštrukcia vozidiel, autodiagnostika, autoelektronika, programovanie mikroprocesorov

Získajte viac informácií k jednotlivým študijným odborom: https://spspo.edupage.org/a/charakteristika

*

DÔLEŽITÉ: Vzhľadom na to, že sme priemyselná škola, nie sme zapojení do duálneho systému vzdelávania. Keďže ako moderná stredná škola sme si plne vedomí dôležitosti prepájania teórie s praxou, nevyhnutnosti získavania odborných vedomostí aj získavania odborných zručností, naši žiaci realizujú priebežnú odbornú prax okrem školských dielní v rámci praktického vyučovania (predmet Prax) aj vo firmách strojárskeho a dopravného zamerania v Prešovskom kraji, s ktorými sme v zmluvnom pomere - žiaci tak realizujú aj prax priamo na pracovisku zamestnávateľa. Byť priamo v pracovnom procese firmy je nenahraditeľná životná skúsenosť. 

Okrem toho zdôrazňujeme rozvoj mäkkých zručností našich žiakov (napr. komunikácia, tímovosť, empatia, tvorivosť...) a ovládanie aspoň 1 cudzieho jazyka, čo považujeme v súčasnosti za nevyhnutnosť pre trh práce. V našej škole študujú aj žiaci so ŠVVP, a to s ohľadom na individuálny prístup. 

*

Po ukončení štúdia maturitnou skúškou naši absolventi často pokračujú v štúdiu na vysokých školách predovšetkým technického zamerania alebo sa úspešne uplatnili na trhu práce doma i v zahraničí. Je to každoročne v pomere približne 50% vysokoškolské štúdium, 50% zamestnanie.

*

TOP-ky našej školy:

 • školské dielne vybavené podľa najnovších priemyselných trendov;  
 • kvalitne technologicky vybavené špecializované odborné učebne a laboratóriá;  
 • vodičské oprávnenie priamo u nás v škole;  
 • možnosť získať certifikárt elektrotechnickej spôsobilosti v študijnomodbore TPD, 
 • výrazná úspešnosť našich žiakov na súťažiach s odborným zameraním – SOČ, ZENIT, Majstrovstvá SR v programovaní CNC strojov;  
 • Erasmus+ a poznávacie exkurzie doma aj v zahraničí; 
 • zapojenie do proejktu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu);
 • aktívne zapájanie sa do národných aj medzinárodných projektov;
 • bohaté mimoškolské aktivity...

Ďalšie benefity:

 • obrovské telovýchovné priestory - veľká telocvičňa, malá telocvičňa, vonkajšie ihrisko, posilňovňa, školský bazén;  
 • školská WiFi;
 • každý žiak pracuje v odbornej učebni na 1 počítači;
 • výchovné a kariérové poradenstvo;
 • aktívna Žiacka školská rada;  
 • karta ISIC;
 • internát a jedáleň v bezprostrednej blízkosti školy.

*

Sledujte spolu s nami našu fanpage na sociálnej sieti: https://www.facebook.com/strojnicka.presov

TEŠÍME SA NA VÁS :)