Stredná odborná škola stavebná v Nových Zámkoch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie aj nadstavbové štúdium. Žiak tu môže získať maturitné vysvedčenie aj výučný list, podľa toho aký odbor sa rozhodne študovať. Hlavným cieľom školy je príprava budúcich kvalifikovaných odborníkov v oblasti stavebníctva. 

Sme komplexná škola s dlhoročnou históriou, v  areáli ktorej máme zabezpečené teoretické vyučovanie v triedach a učebniach, odborný výcvik v školských dielňach, ubytovanie na internáte v trojposteľových izbách, celodenné stravovanie v školskej jedálni aj rozsiahle športoviská - telocvičňu, posilňovňu, futbalové, basketbalové aj nové multifunkčné ihrisko, tenisové kurty, minigolf, strelnicu aj jazierko s možnosťou rybárčenia.

Nemusíte mať obavy o uplatnenie. Všetky naše učebné odbory sú zapojené do duálneho vzdelávania. Znamená to úzke prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odborným výcvikom u konkrétneho zamestnávateľa. Spolupráca s firmami zabezpečuje absolventom plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce nadobudnutím kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľov.

SOŠS - ÉSZKI ponúka aj množstvo mimoškolských aktivít. Paleta krúžkovej činnosti je naozaj široká - od angličtiny v praxi cez elektro krúžok či architektonické kreslenie až po športové hry. V škole sa realizujú rôzne športové, výtvarné a literárne súťaže, preventívne výchovno-vzdelávacie  aktivity, exkurzie a besedy s významnými osobnosťami.