100 rokov drevárskej školy

História a súčasnosť jedinečnej školy v srdci Slovenska

Stredná odborná škola drevárska vznikla ako 1-ročná Štátna piliarska škola 1. septembra 1922 v Liptovskom Hrádku. V roku 1926 bola vybudovaná moderná cvičná píla pre potreby praktickej výučby. V roku 1927 zmenili školu na 2-ročnú a mala celoštátny charakter. V roku 1954 štúdium zmenili na 4-ročné a bolo ukončené maturitnou skúškou. Na základe ministerského výnosu z 10. júna 1962 presťahovali drevársku priemyslovku z Liptovského Hrádku do Zvolena, kde začala svoju históriu písať presne pred 60-timi rokmi. Z priestorových dôvodov a na základe učebných, metodických a personálnych požiadaviek školu pričlenili od 1. septembra 1962 k zvolenskej strojníckej priemyslovke formou nového študijného odboru Piliarska a pridružená výroba. V školskom roku 1963/1964 už vyučovali tento odbor v 6 triedach denného a v 4 triedach večerného štúdia.

V tomto období predstavitelia drevárskej školy a slovenských drevárskych závodov rozhodli o vybudovaní samostatnej budovy drevárskej školy vo Zvolene. Pre nové sídlo školy vybrali stavebný priestor hneď vedľa piliarskeho výrobného drevokombinátu Bučina (v súčasnosti Kronospan, Lučenecká cesta). Oslovili výrobné závody, aby navrhli požiadavky pre odborné vyučovanie a praktickú prípravu. Projekty nového areálu školy boli hotové už v roku 1964. Základný kameň novej budovy drevárskej priemyslovky vo Zvolene položili 15. júna 1965, aby sa následne mohla začať jej výstavba. 1. júla 1967 bolo ustanovené samostatné riaditeľstvo drevárskej školy. Vyučovanie v novej budove školy sa začalo 1. septembra 1968. V roku 1973 dokončili výstavbu školského internátu a od roku 1974 sa začalo vyučovať v nových školských dielňach, ktoré sa stali súčasťou areálu školy. Škola mala celoslovenskú pôsobnosť a vyučovanie sa orientovalo na drevársku prvovýrobu.

V ďalšom období boli vytvorené základné pedagogické dokumenty pre študijný odbor Drevárstvo v spolupráci s družobnými školami v Spišskej Novej Vsi, v Hraniciach na Morave, v Bystřici pod Hostýnem a vo Volyně.

Od roku 1984 škola vyučovala študijný odbor Nábytkárstvo, od roku 1993 novo koncipované študijné odbory Spracúvanie dreva, Technické a informatické služby, Konštrukcia a tvorba nábytku. V školskom roku 1994/1995 začalo vyučovanie v nadstavbovom štúdiu Drevárska a nábytkárska výroba pre absolventov SOU drevárskych a nábytkárskych. Ako jediná škola na Slovensku v rokoch 1995 – 2012 vyučovala študijný odbor Výroba hudobných nástrojov.

Vyučovanie nového integrovaného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo začalo od 1. septembra 1998. Vytvorilo väčšie možnosti odbornej špecializácie v zameraniach: Drevárstvo, Nábytkárstvo alebo Manažment. Zmeny v pedagogických dokumentoch umeleckého študijného odboru umožnili skvalitniť štúdium v odbore Tvorba nábytku a interiéru. V roku 1999 sa začalo vyučovanie pomaturitného špecializovaného vzdelávania zameraného na Manažment a podnikanie v spracúvaní dreva.  

Ďalšie roky racionalizácie siete škôl priniesli výrazné zmeny aj v oblasti stredoškolského drevárskeho štúdia. V roku 2004 bola SPŠ drevárska spojená so SOU drevárskym vo Zvolene a vznikla Združená stredná škola drevárska a následne v roku 2009 pod názvom Stredná odborná škola drevárska. Odborné vzdelávanie a príprava žiakov prebiehali  v študijných odboroch: Drevárstvo a nábytkárstvo, Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Tvorba nábytku a interiéru, Drevárska a nábytkárska výroba – nadstavbové štúdium a v učebných odboroch Stolár, Čalúnnik, ale v ponuke mala škola aj ďalšie remeslá – Umelecký stolár, Umelecký rezbár alebo Tesár.

V ďalších rokoch zvolenská „drevárina“ aj naďalej a nepretržite reagovala na požiadavky odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb drevárskej a nábytkárskej praxe.

V rokoch 2009 - 2013 úspešne realizovala experimentálne overovanie študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom, ktorý v súčasnosti vyučuje, ako jediná stredná škola na Slovensku. V roku 2009 tiež začalo odborné vzdelávanie a príprava žiakov v elektrotechnickom odbore Mechanik počítačových sietí.

Od roku 2015 bola škola súčasťou pilotného overovania systému duálneho vzdelávania na Slovensku. V súčasnosti v rámci systému duálneho vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi pripravuje budúcich absolventov v učebných odboroch StolárČalúnnik.

Škola na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci s medzinárodnou nadáciou spoločnosti Kronospan umožňuje v študijnom odbore Drevárstvo a nábytkárstvo od roku 2016 realizovať rozvojový program, ktorý pomáha žiakom rozvíjať a zdokonaľovať spôsob získavania profesijných kompetencií a kvalifikácií, ich odborné vedomosti a zručnosti, pracovné návyky a postoje, ktoré budú potrebovať pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce v drevospracujúcom priemysle.

V rokoch 2014 -  2018 bola škola súčasťou úspešného experimentálneho overovania študijného odboru Technik drevostavieb.

V súčasnom období v rokoch 2019 - 2023 škola experimentálne overuje ďalší nový študijný odbor na Slovensku Technik drevárskych CNC zariadení a od roku 2024 pripravuje nový projekt experimentálneho overovania študijného odboru Výroba hudobných nástrojov.

V aktuálnom školskom roku 2022/2023 má SOŠ drevárska vo Zvolene 415 žiakov  v 19 triedach denného štúdia. Výchovno- vzdelávací proces zabezpečuje 43 pedagógov  (s čiastkovým alebo plným úväzkom) v 6 študijných odboroch (Drevárstvo a nábytkárstvo, Technik drevostavieb, Technik drevárskych CNC zariadení, Tvorba nábytku a interiéru, Ochrana osôb a majetku pred požiarom, Mechanik počítačových sietí) a v 2 učebných odboroch (Stolár, Čalúnnik)

Od roku 2014 je škola rozhodnutím Republikovej únie zamestnávateľov SR - Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo a nábytkárstvo. Škola je členom stavovských a profesijných organizácií, Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej živnostenskej komory. Spolupracuje s Technickou univerzitou Zvolen, nadväzuje kontakty a spolupracuje so zamestnávateľmi v drevospracujúcom priemysle.

V súčasnosti je  zvolenská „drevárina“ nadregionálna a perspektívna stredná škola s najvyšším počtom žiakov a odborov s drevárskym a nábytkárskym zameraním  na Slovensku,  poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu absolventov pre drevospracujúci priemysel, ktorý pokrýva širokú paletu profesií a patrí k najkreatívnejším odvetviam priemyslu.

100 rokov existencie školy, ktorá učí „všetko o dreve“, preverilo jej schopnosť, spoľahlivosť, či jedinečnosť. Tradícia však zaväzuje a odbornosť potvrdzuje, že jej historický odkaz bude naďalej silným impulzom pre jej úspešnú budúcnosť, ktorá aj v tejto digitálnej dobe, ponúkne „viac dreva do života“.