Škola, ktorá vznikla v roku 2006 v súčasnosti vyučuje v dennom i pomaturitnom štúdiu odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Až 47% našich absolventov pokračuje v štúdiu na obsahovo príbuzných vysokých školách. Absolventi s dobrými jazykovými schopnosťami, ktorí  majú záujem, môžu po ročnej praxi v odbore požiadať o uznanie vzdelania v Nemecku. Certifikáty z nemeckého jazyka a zvláštnej odbornej spôsobilosti dostatočne pomôžu absolventom pri hľadaní vhodného pracovného miesta doma i v zahraničí. Ponúkame kvalitnú prax v súkromnej materskej škole sídliacej priamo v našej budove.
Od šk. roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do systému duálneho vzdelávania. Do vzdelávacieho procesu  škola vstupuje atraktívnymi formami vyučovania napr. formou e-learningu, blokovým vyučovaním praktických, metodických a výchovných predmetov. V tejto činnosti  spolupracujeme s odborníkmi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

NAŠE TOP:

Nemeckí partneri, Certifikát z nemčiny, Erazmus+, Duálne vzdelávanie, projekt Hurá von s Plantn@tom, exkurzie v zahraničí, športové kurzy, rodinná atmosféra, množstvo školských aj mimoškolských akcií

VÝHODY ŠKOLY:

športové ihrisko, WiFi, klavír v každej triede, Chill-out zóna s PC a tlačiarňou, multimediálna učebňa, benefit pre prvákov: gitara a klavír, notebook alebo príspevok na autoškolu, štipendium

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ:

English all around, Nemčina bez chýb, Cvičíme sa v slovenčine, Pohybové hry, Multimediálne technológie, Florbal

 

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA

www.ebgbr.sk

Obľúbené videá