Od 1.3.2009 nesie naša škola názov Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 v Prievidzi. Riaditeľom školy sa stal Mgr. Ján Mata.

Ďalšia zmena vo vývoji školy nastala od 1.7.2012, kedy do strednej odbornej školy boli pričlenené všetky odbory zrušenej SOŠ polytechnickej, Falešníka 6, Prievidza. Škola sa stala jedinou školou v Prievidzi, ktorá pripravuje žiakov v oblasti remesiel.

Zameraním školy je poskytovanie stredného, úplného stredného, nižšieho stredného odborného vzdelania v študijných, učebných odboroch, nadstavbovom štúdiu v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechnického priemyslu, prevádzky a ekonomiky dopravy.