Škola umeleckého priemyslu Hlohovec bola zriadená 1. 9. 2019 s účinnosťou od 1. 9. 2020. Žiaci majú možnosť študovať v študijných odboroch 8604 M grafický dizajn a 8606 M fotografický dizajn. ŠUP Hlohovec ako jediná stredná škola v Trnavskom kraji poskytuje študijné odbory umeleckého zamerania. Patrí medzi školy s výborným materiálnym a priestorovým vybavením. Žiaci počas štúdia absolvujú ročníkové projekty, plenér a súvislú umeleckú prax. Absolventi nájdu uplatnenie v oblasti reklamy, grafiky a fotografie.