ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE VO SVIDNÍKU JE SPRÁVNOU VOĽBOU

Škola má  vyše 30. ročnú tradíciu v príprave žiakov na zdravotnícke povolania . Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie  v 4-ročnom študijnom odbore praktická sestra ukončenom maturitnou skúškou.

 • VÝHODY ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE

 • vysoká miera uplatnenia absolventov na trhu práce v SR aj v EÚ
 • nízka nezamestnanosť
 • dobrá dostupnosť, škola sa nachádza v susedstve nemocnice
 • dôraz je kladený na odbornú zložku vzdelávania:
 • účasť na odborných študijných stážach v Európe ˗ program Erasmus+ (Česká republika, Anglicko, Írsko)
 • aktivity zamerané na podporu zdravia a ochranu prírody (lyžiarsky výcvikový kurz, rôzne finančné zbierky na podporu a ochranu zdravia)
 • aktívna účasť žiakov na odborných súťažiach (SOČ, Súťaž prvej pomoci, ... ), odborných prednáškach a zahraničných exkurziách
 • zrekonštruované priestory školy (odborné učebne, chemické laboratórium, posilňovňa)
 • v priestoroch školy je voľný prístup na internet (wifi)  
 • klinická odborná prax prebieha v zdravotníckych zariadeniach (v nemocniciach, ambulanciách a sociálnych zariadeniach)
 • na škole vyučuje kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý je na vysokej odbornej úrovni.