VŠEOBECNE O ŠKOLE

Vzdelávame žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia spolu so zdravými žiakmi.

BENEFITY POSKYTOVANÉ ŠKOLOU:

 • vzdelávanie podľa štátnych vzdelávacích programov bežných škôl,
 • znížený počet žiakov v triede,
 • individuálny prístup k žiakom,
 • interaktívne vzdelávanie, e-learning,
 • kvalitná ponuka záujmového vzdelávania,
 • tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa,
 • školský psychológ, logopéd, výchovný poradca,
 • bezbariérové priestory školy,
 • bezbariérové ubytovanie na internáte pre žiakov strednej školy,
 • nízkopodlažné školské autobusy,
 • lyžiarske kurzy a rekondičné pobyty,
 • športový klub Altius Bratislava.

 

GYMNÁZIUM

 • absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • dĺžka vzdelávania je 4 roky,
 • cieľom vzdelávania na gymnáziu je pripraviť študenta so ŠVVP na štúdium na vysokej škole,
 • žiaci môžu počas štúdia využívať počítač ako kompenzačnú pomôcku, resp. iné kompenzačné pomôcky uľahčujúce im nadobúdanie vedomostí.

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA 4-ročný študijný odbor

 • zabezpečuje edukačný proces na úseku stredného školstva, poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie končiace maturitnou skúškou,
 • pripravuje na vstup do praxe, vykonávanie ekonomických činností, výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v obchode, v cestovnom ruchu, v peňažníctve a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe a v súkromnom sektore,
 • dosiahnuté vzdelanie vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.

 

OBCHODNÁ AKADÉMIA 2-ročný učebný odbor

 • štúdium končiace zložením záverečnej skúšky.

 

SOCIÁLNO-PRÁVNA ČINNOSŤ - pomaturitné kvalifikačné štúdium

Pomaturitné kvalifikačné štúdium sociálno-právnej činnosti je určené absolventom stredných škôl, ktorá svoje štúdium úspešne ukončili maturitnou skúškou. Štúdium trvá 2 roky. 

Medzi naše priority patrí odborné vzdelanie budúcich stredoškolských odborníkov pre oblasť sociálnej práce, právnej praxe, štátnej správy a samosprávy. Štúdium je zamerané na oblasť sociálnej pomoci a starostlivosti o klientov rôznych vekových kategórií a je rozdelené na oblasť teoretického vzdelávania a oblasť odbornej praxe, ktoré sa vzájomne prelínajú.

Absolventi nášho pomaturitného štúdia zvyčajne pokračujú v štúdiu na vysokých školách so zameraním na humanitné vedy, pedagogiku a sociálnu prácu.