Motto školy: „Rozvíjame odbornosť a osobnosť.“

Obchodná akadémia na Račianskej 107 v Bratislave je škola s viac ako 130-ročnou tradíciou, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala svojou kvalitou v poskytovaní úplného stredného ekonomického vzdelania a zároveň profesionálnym a ľudským prístupom učiteľov k žiakom.

Priestorovo je situovaná v širšom centre Bratislavy s výborným prepojením na MHD a na prímestskú železničnú a autobusovú dopravu.

V šk. roku 2020/2021 otvoríme študijné odbory:

6317 M obchodná akadémia

4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou pripravuje žiakov so širokým všeobecným a odborným vzdelaním, ktoré umožňuje absolventom samostatne vykonávať ekonomické činnosti v štátnej, verejnej správe a aj v súkromnom sektore.

Dvojtýždňová povinná odborná prax žiakov 3. a 4. ročníka spája nadobudnuté  teoretické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich bol absolvent schopný aplikovať v praxi.

6317 M obchodná akadémia v systéme duálneho vzdelávania

4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou poskytuje žiakom plnohodnotné teoretické všeobecné a odborné vzdelávanie. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že na základe zmluvného partnerského vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom nadobúda  žiak pracovné zručnosti a návyky nielen v škole, ale aj priamo na pracovisku, kde žiak počas celého štúdia absolvuje tretinu vzdelávania.

Hodnotenie školy absolventom

Eva Popíková

Miestny sprievodca ・17 recenzií - pred 2 rokmi  

"Jedna z najlepších stredných škôl, ktorá ponúka svojim absolventom široké možnosti uplatnenia, nakoľko im poskytuje nie len nadpriemerné odborné vedomosti, ale taktiež úžasný všeobecný prehľad, vďaka ktorému sa jej absolventi nestratia v žiadnej oblasti. Lepší položený predpoklad do budúcnosti si neviem predstaviť." 

NAŠE TOP    

 • Podľa hodnotenia INEKO sme v šk. roku 2019/20 najlepšia OA na Slovensku 
 • Erasmus+ KA1 - odborná stáž (prax) žiakov v zahraničí.
 • Projekt e-Twinning – medzinárodné partnerstvá v cudzom jazyku.
 • Partnerská škola Junior Achievement Slovensko - vzdelávacie programy Etika v podnikaní, Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia, Zručnosti pre úspech.
 • Získanie certifikátu firmy Kros o ovládaní ekonomického softvéru Omega.
 • Absolvovanie štátnej skúšky z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie.
 • Zapojenie žiakov do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu zameraného na osobnostný rozvoj žiakov.
 • Spolupráca s firmami v regióne v rámci duálneho vzdelávania a odbornej praxe.
 • Aktívna spolupráca školy s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
 • Percentuálna úspešnosť školy na maturitných skúškach nad celoslovenským priemerom.
 • Viac ako 80 % úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy.
 • Počas celého štúdia sa žiaci učia dva cudzie jazyky. Prvý cudzí jazyk - anglický jazyk, druhý cudzí jazyk – na výber nemecký, francúzsky alebo ruský jazyk.

VÝHODY  ŠKOLY

 • Žiakom je k dispozícii bufet a školská jedáleň s možnosťou výberu z 5 jedál.
 • Výborná dopravná dostupnosť do školy.
 • Nové športové ihrisko a zrekonštruovaná telocvičňa.
 • Všetky odborné a jazykové učebne sú vybavené počítačovou technikou.
 • Široká ponuka krúžkovej činnosti rôzneho zamerania.
 • Zapájanie žiakov do školských, mimoškolských a medzinárodných projektov.
 • Organizovanie lyžiarskeho kurzu a základného kurzu prvej predlekárskej pomoci.
 • Rozvíjanie talentu žiaka zapájaním sa do rôznych jazykových (olympiády...), ekonomických ( SOČ, Generácia €, Mladý účtovník...) a športových súťaží.
 • Návšteva kvalitných divadelných a filmových podujatí.
 • Účasť žiakov na odborných prednáškach a workshopoch.
 • Organizovanie poznávacích a odborných exkurzií.
 • Zapojenie žiakov do dobrovoľníckej činnosti a charitatívnych zbierok.

Pozvánka pre žiakov 9. ročníka ZŠ

 • Dňa 22. 2. 2021 sa uskutoční on-line DOD od 16.00 do 18.00 h.