Obchodná akadémia Sereď poskytuje odbornú prípravu žiakov - ako budúcich pracovníkov na pozíciách stredného manažmentu, ktorí sú schopní vykonávať obchodno-podnikateľské funkcie v oblasti obchodu, služieb, cestovného ruchu a verejnej správy. Škola zabezpečuje ekonomické vzdelávanie už 48 rokov. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame moderné metódy vyučovania - tvorivé zážitkové učenie "Škola hrou", odborné exkurzie, prednášky, workshopy, online výučbové programy na predmety bankovníctvo, manažment, cvičná firma, aplikovaná ekonómia, finančná gramotnosť, daňová sústava. Osobitnú pozornosť venujeme výučbe predmetu účtovníctvo, kde žiaci pracujú na účtovníckych programoch z praxe - programy firmy KROS, účtovnícky program verejnej správy IBEU, portály Daňové centrum, Mzdové centrum, portál Finančnej správy a iné. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté v škole si žiaci overujú a zdokonaľujú počas dvojtýždňovej odbornej praxe u zamestnávateľov v 3. a 4. ročníku štúdia a od šk. roka 2020/2021 aj v systéme duálneho vzdelávania. Prezentačné schopnosti si žiaci rozvíjajú na kontraktačnom veľtrhu cvičných firiem, ktorý škola pravidelne organizuje už od roku 2013.

Prečo si vybrať štúdium na našej škole?

  1. Zapojenie do systému duálneho vzdelávania. V školskom roku 2022/2023  v systéme duálneho vzdelávania študuje 18 žiakov 1. ročníka, 18 žiakov 2. ročníka a 9 žiakov 3. ročníka. Škola nadviazala spoluprácu so 43 zamestnávateľmi - zameranie: vedenie podvojného účtovníctva, cestovný ruch, verejná správa - obecné úrady, Mestský úrad Sereď,  Kávoviny Sereď, Stavebné bytové družstvo Sereď, Petomar Dolná Streda... 
  2. IES certifikát – hodnotenie školy v medzinárodnej klasifikácii stredných škôl. Škola dosiahla raiting BBB - "vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia". Certifikát obdrží žiak po ukončení štúdia.
  3. Projekt Erasmus+ - vzdelávanie a odborná príprava žiakov v rámci predmetu cvičná firma.
  4. Široké uplatnenie absolventov na trhu práce - nízka nezamestnanosť absolventov, pozitívne hodnotenie zo strany zamestnávateľov a Republikovej únie zamestnávateľov.
  5. Vysoká úspešnosť prijatia absolventov na VŠ.

Informačná brožúra o škole