Škola ponúka úplné stredné odborné vzdelanie (ukončené maturitnou skúškou) v odboroch staviteľstvo a geodézia, kartografia a kataster. V stredo- a východoslovenskom regióne sme jediná škola, ktorá ponúka štúdium odboru staviteľstvo aj v triedach s vyučovacím jazykom maďarským. Neustále modernizujeme technické vybavenie školy: sme vybavení výkonnou IKT technikou doplnenou softvérmi používanými v praxi, najmodernejšími geodetickými prístrojmi, 3D skenerom a dronmi na leteckú fotogrameriu. Žiaci pracujú v softvéroch AutoCAD, Revit, Sketchup, Lumion, Sadovnícka Projekce, MicroStation, Geus, Geoplot, Groma, ArcGis, 3D Analyst, Gimp, Sony Vegas, Agisoft Metashape Professional, Cyclone, Audacity, Googel Earth Pro. Žiaci majú k dispozícii všetky nami používané odborné softvéry zadarmo. Väčšina absolventov školy pokračuje v štúdiu na technických vysokých školách na Slovensku i v zahraničí.

Naše top: súťaž o cenu Študenta roka, úspechy zo Stredoškolskej odbornej činnosti, vydanie ročenky, organizácia medzinárodnej geodetickej súťaže IG5, novozrekonštruovaná telocvičňa, certifikát CenKROS, spolupráca so zamestnávateľmi, moderné technické vybavenie, odborné exkurzie, vysoká úspešnosť prijatia absolventov na vysokú školu.

Výhody školy: triedy aj s vyučovacím jazykom maďarským, knižnica s bohatým knižničným fondom, novozrekonštruovaná telocvičňa, posilňovňa, WiFi, moderné technické vybavenie, multimediálne učebne.

Krátko o študijných odboroch:

3650 M staviteľstvo
-absolvent školy získa teoretické vedomosti a  praktické zručnosti na výkon činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti pozemné staviteľstvo a záhradná a krajinná tvorba. Absolvent sa môže uplatniť v projekčnej kancelárii, na stavbe ako stavbyvedúci alebo majster, v útvaroch štátnej správy (na úrade životného prostredia, pozemkovom úrade, lesnom úrade, slovenskom pozemkovom fonde, katastrálnom úrade, správe katastra), dodávateľských stavebných organizáciách, v riadiacej a podnikateľskej sfére. Absolvent je schopný vykonávať odborné práce stavbára ako samostatne zárobkovo činná osoba v zmysle platnej legislatívy. Absolvent je schopný pokračovať v štúdiu na stavebnej fakulte TU a v príbuzných odboroch.

3692 M geodézia, kartografia a kataster
-absolvent školy získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti na výkon činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, ako aj v oblasti geoinformatika. Absolvent sa môže uplatniť na katastrálnom úrade, úrade životného prostredia, pozemkovom úrade, lesnom úrade, slovenskom pozemkovom fonde, v stavebných firmách ako technický pracovník vykonávajúci geodetické práce v investičnej výstavbe. Absolvent sa môže uplatniť aj ako správca inžinierskych sietí (elektrické rozvodové siete, vodárne a kanalizácie, SPP), správca a tvorca mestských informačných systémov, v logistike, v doprave a záchranných systémoch a pod. Absolvent je schopný vykonávať odborné práce geodeta ako samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník). Absolvent je schopný pokračovať v štúdiu na technických univerzitách v príbuzných odboroch.