Informácie o možnostiach štúdia - Gymnázium, Jablonská 301/5, 907 01  Myjava

Študijné odbory:  7902 J 74 gymnázium5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium

                               7902 J     gymnázium  4 -ročné štúdium

                               7902 J     gymnázium -   8 - ročné štúdium (všk.roku 2021/2022 triedu neotvárame)

 

Od iných gymnázií nás odlišuje rámcový učebný plán, kedy si v maturitnom ročníku všetci naši študenti vyberajú 18 hodín predmetov a seminárov, z ktorých pôjdu maturovať.

Tie predmety, ktoré si nevyberú, sa v maturitnom ročníku už neučia. Povinné sú len predmety TEV, SJL a druhý cudzí jazyk.

V školskom roku 2021/2022 otvárame:

2 triedy 4-ročného štúdia (48 žiakov) 

1 triedu 5-roč. bilingválneho anglicko-slovenského štúdia (25 žiakov)

Informácie  o 5 - ročnom bilingválnom štúdiu:

 • prihlášky na štúdium si podávajú žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
 • prijímacia skúška sa realizuje podľa platných predpisov o prijímaní na SŠ a pozostáva z písomnej skúšky zo SJL, MAT a ANJ z príslušného rozsahu učiva ZŠ
 • štúdium prebieha podľa školského vzdelávacieho programu,  v anglickom jazyku sa vyučujú matematika, biológia, občianska náuka, umenie a kultúra, dejepis,  umožňuje vlastnú profiláciu žiaka prostredníctvom voliteľných predmetov v 5.ročníku štúdia
 • veľkým prínosom je stabilný americký lektor
 • povinne sa vyučuje ďalší cudzí jazyk, žiaci si vyberajú z ponuky: nemecký, francúzsky, ruský jazyk a taliansky jazyk

Informácie o 4 - ročnom štúdiu:

 • prihlášky na štúdium si podávajú žiaci 9. ročníka ZŠ
 • prijímacia skúška sa realizuje podľa platnej vyhlášky
  o prijímaní na SŠ a pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ
 • štúdium prebieha podľa Školského vzdelávacieho programu, umožňuje vlastnú profiláciu žiaka prostredníctvom voliteľných predmetov v 4. ročníku štúdia
 • povinne sa vyučujú dva cudzie jazyky, žiaci si vyberajú z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk a taliansky jazyk  

Informácie o 8 - ročnom štúdiu:

 • prihlášky na túto formu štúdia si podávajú žiaci 5. ročníka ZŠ na tlačive „Prihláška na štúdium na strednej škole“
 • prijímacia skúška pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva 1.- 5. ročníka ZŠ
 • Aké sú výhody tohto typu štúdia?

8-ročné gymnázium je všeobecnovzdelávací študijný program,

 ponúka viac hodín a pestrejší výber cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, TAJ) s plne kvalifikovanými pedagógmi, ponúka kvalitné konkurenčné prostredie spolužiakov a množstvo záujmových krúžkov.

Čo ponúka škola svojim žiakom?

 • možnosť zapojiť sa do predmetových olympiád, olympiád cudzích jazykov, literárnych, výtvarných, recitačných, speváckych súťaží, stredoškolskej odbornej činnosti
 • využívať 3 počítačové učebne, prístup na wifi internet v celom priestore školy, dve jazykové laboratóriá, knižnicu slovenskej i anglickej literatúry, učebne FYZ, CHE, BIO, novú telocvičňu a posilňovňu, relaxačné priestory „Akvária“, vlastnú jedáleň i spoločenskú sálu
 • pracovať v medzinárodných projektoch Erasmus+, DofE
 • pracovať v žiackej školskej rade, vyberať z bohatej ponuky krúžkovej činnosti, možnosť stravovania v novej modernej školskej jedálni s  poskytovaním stravy pri bezlepkovej diéte