Gymnázium Ivana Kupca je škola s viac ako 85-ročnou históriou, poskytujúca úplné sekundárne vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Škola je jedinou svojho typu v okrese Hlohovec. Spádová oblasť je okres Hlohovec, prípadne priľahlé okresy. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí, neďaleko centra mesta. Z hľadiska dochádzky je vyhovujúce pre mestských i dochádzajúcich žiakov. V škole študujú žiaci s prevažne výbornými až dobrými študijnými výsledkami, nakoľko všetci žiaci majú ambície študovať na vysokých školách. Pripravuje žiakov aj do praxe poskytovaním ekonomických a administratívnych zručností. Škola sa snaží vytvárať podmienky aj pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími podmienkami.

Zameranie školy a stupeň vzdelania:

  • 4-ročné gymnázium je bez zamerania. Štátny vzdelávací program je doplnený školským vzdelávacím programom predmetmi rozširujúcimi a posilňujúcimi vyučovanie cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií, prírodných vied a mediálnej výchovy.
  • 8-ročné gymnázium má školský vzdelávací program posilniť v oblasti cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií, matematiky, telesnej zdatnosti a regionálnej výchovy.
  • 5-ročné gymnázium – bilingválne štúdium. Štátny vzdelávací program je doplnený školským vzdelávacím programom predmetmi vyučované v anglickom jazyku matematika, fyzika a dejepis.

Gymnázium Ivana Kupca je škola, ktoré pripravuje žiakov na štúdium na VŠ v SR i v zahraničí.