Gymnázium Angely Merici
– moderné vo vzdelávaní, tradičné v hodnotách

Na prvý pohľad gymnázium ako každé iné. Gymnázium Angely Merici,  všeobecnovzdelávacia stredná škola,
ktorá má dve formy vzdelávania: štvorročnú a osemročnú. Ale je aj...

 • Škola moderná a výnimočná svojím spôsobom vyučovania. Už názov predznamenáva jej základnú koncepciu. Moderné vzdelávanie postavené na tradičných hodnotách.
 • Neučiť všetkých všetko! Je základný pilier nášho vzdelávacieho programu. Po absolvovaní prvého a druhého ročníka, kedy žiaci získajú potrebné vedomosti a prehľad učiva z jednotlivých predmetov, si  v treťom a štvrtom ročníku okrem povinných predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací program (ŠVP) vyberajú z množstva nových zaujímavých predmetov. V 3. ročníku (septime) si študenti sami zvolia odborné semináre a predmety.  Vo 4. ročníku (oktáve) si tvoria svoj vlastný študijný program. Povinný je len slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, náboženstvo a telesná výchova. Všetky ostatné predmety si volia sami podľa záujmu a svojej budúcej profilácie. Z množstva vyučovacích predmetov spomeniem napríklad: informačná bezpečnosť, programovanie, počítačové siete a systémy, biológia človeka, chémia v praxi a medicínska chémia, cestovný ruch, finančná gramotnosť, tajomstvá histórie, dejiny umenia, svet médií a kultúry, bioetika. 
 • Škola s dlhodobo vynikajúcimi výsledkami v porovnaní s trnavskými gymnáziami. O vysokej kvalite našej školy hovoria výsledky našich maturantov na externej (písomnej) časti maturitnej skúšky, ako aj na internej (ústnej).
 • Škola s úspechmi v  olympiádach – naši žiaci postupujú do celoslovenských kôl, napríklad v olympiáde ľudských práv, informatických súťažiach, biologickej olympiáde, geografickej olympiáde a podobne. 
 • Škola, v ktorej sa žiaci na hodinách informatiky učia programovanie v modernom programovacom jazyku Python. Python je programovací jazyk, ktorého popularita stále rastie. Dnes ho používajú  napr. v Google, YouTube, Mozilla, Facebook, CERN. Taktiež na mnohých špičkových univerzitách sa učí ako úvodný programovací jazyk.
 • Škola so špeciálnymi učebňami a modernými laboratóriami.
 • Škola zapojená do medzinárodných projektov Erazmus+ a DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu).
 • Škola zameraná na budovanie a posilňovanie tradičných hodnôt v priateľskom prostredí.
 • Škola s množstvom školských akcií, ktoré sú organizované školským parlamentom – Gamácka vianočka, imatrikulácie, Angelínsky ples,...
 • Škola s výbornou polohu v historickom centre mesta s ľahkou dostupnosťou aj pre dochádzajúcich žiakov.
 • Škola otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem o kvalitné vzdelanie a neboja sa svoj svet postaviť na základných ľudských hodnotách