Škola poskytuje študentom možnosti, ktoré zohľadňujú ich záujem a vnútorné tendencie. Podporujeme rozvoj mnohorakých talentov. Pri edukácii žiakov sa sústredíme pozornosť na rozvoj celej ich osobnosti, najmä emocionality a sociálnych vzťahov. Disponujeme dvoma telocvičňami a novou posilňovňou, kompletne vybavenými učebňami biológie, fyziky, chémie, spoločenskovedných predmetov, tromi učebňami informatiky a projektovou učebňou. Gymnázium má vlastnú kuchyňu s veľkou jedálňou. Žiaci aktívne oddychujú v čitárni, ktorá je prepojená s rozsiahlou knižnicou. Zelený vnútorný dvor Átrium našej školy poskytuje priestor na odpočinok počas prestávok. V prípade nepriaznivého počasia má škola vytvorené relaxačné zóny vo vnútorných priestoroch školy. Taktiež majú možnosť zapojiť sa do rôznych školských aktivít, napríklad školská televízia, časopis či školská cvičná firma.

Študent nášho gymnázia získava absolvovaním maturitnej skúšky kvalitný všeobecný vzdelanostný základ a je schopný úspešne pokračovať v štúdiu na ktoromkoľvek type vysokej školy humanitného, prírodovedného alebo technického smeru. V poslednom ročníku štúdia sa študenti individuálne profilujú výberom voliteľných predmetov podľa svojho záujmu. Dôraz kladieme na schopnosť študenta spájať vedomosti a aktívne ich využívať. Väčšina učební má charakter interaktívnej triedy a disponuje didaktickou technikou.

4-ročné štúdium (7902 J) • pre absolventov 9. ročníka ZŠ • posilnená dotácia vyučovania cudzích jazykov a informatiky • v 3. ročníku možnosť výberu zamerania na prírodovedné alebo spoločenskovedné predmety • vo 4. ročníku možnosť výberu seminárov z 19 voliteľných

8-ročné štúdium (7902 J) • pre nadané deti po ukončení 5. ročníka ZŠ • predpoklady na postupné získavanie vysokej úrovne všeobecnovedných znalostí a zručností • na vyššom stupni je vzdelávací program identický so štvorročným štúdiom • program rozšírený o ekonomické predmety

Zoznam odborov:  7902 J gymnázium (4-ročné)

                              7902 J gymnázium (8-ročné)