História nášho gymnázia sa začala písať 1. septembra 1991, kedy bolo formálne založené Britskou radou. Hlavným cieľom bolo poskytnúť žiakom úplné stredné vzdelanie, ktoré by kombinovalo najlepšie prvky slovenského a britského vzdelávacieho systému.
Od 10. 02. 2020 sa školský vzdelávací program realizuje ako medzinárodný program.  Štúdium je päťročné s dvoma vyučujúcimi jazykmi: slovenským a anglickým. Nakoľko štúdium je bilingválne, všetky predmety okrem slovenského jazyka, umenia a kultúry a výchov sa od prvého ročníka vyučujú v anglickom jazyku, čo umožňuje našim žiakom dosiahnuť úroveň C1 v anglickom jazyku už vo štvrtom roku štúdia, kde získavajú  nielen maturitnú skúšku, ale aj Všeobecnú jazykovú skúšku z anglického jazyka.
V piatom ročníku absolvujú maturitnú skúšku z odborných predmetov, ktorá sa koná v anglickom jazyku a naši žiaci môžu získať aj Odbornú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

Škola prijíma žiakov z 8. a 9. ročníka základných škôl. Komunita školy je tvorená žiakmi z celého Slovenska, čo jej dodáva rôznorodosť a robí ju odlišnou v porovnaní s inými strednými školami.

Na škole pôsobí aj najstarší debatný klub na Slovensku, ktorý bol založený už v roku 1993 a môže sa pýšiť množstvom víťazstiev v Slovenskej debatnej lige.

Naše top:

- maturitná skúška z anglického jazyka na úrovni C1

- všeobecná a odborná štátna jazyková skúška z anglického jazyka

- vyučovanie predmetov v anglickom jazyku

- dvojtýždenný jazykový pobyt žiakov 1.ročníka v Anglicku

- zahraniční učitelia

- vysoká úspešnosť žiakov v súťažiach, maturitách a prijatí na vysokú školu

- špecializácia od 4. ročníka formou výberu voliteľných predmetov

Výhody školy:

- kvalifikovaný pedagogický zbor
- kvalita jazykového vzdelávania
- prostredie a lokalita
- atmosféra
- telocvičňa s horolezeckou stenou