Zopár viet o našich pedagógoch

V škole je v súčasnosti 12 tried, okrem vedenia školy vyučovací proces zabezpečuje 32 interných a externých pedagógov (učitelia a majstri odbornej výchovy). V škole pôsobí aj školský podporný tím, ktorý tvorí sociálna pedagogička, školská psychologička a špeciálna pedagogička. Jeho hlavnou úlohou je komplexné riešenie problémov žiakov, pedagógov a rodičov, s ktorými sa počas vyučovania stretnú.

Personálna politika školy je založená na tímovej práci a zameraná na vytváranie pozitívnej atmosféry v duchu vzájomnej úcty, tolerancie a porozumenia. Pedagógovia vnímajú žiakov ako svojich „partnerov“ a snažia sa, aby si absolventi školy  odniesli do života aj trvalejšie hodnoty ako sú len vedomosti  a zručnosti - máme na mysli hodnotový systém, motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu, schopnosť poznávať a kriticky myslieť, tvoriť a efektívne komunikovať.