Zenit v strojárstve

ZENIT je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ a je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom stredných škôl, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

Dňa 23.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Zenit v strojárstve v kategóriách R, S a C. Kategória S a R sú kategórie zamerané na teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastky sa používajú ručné postupy alebo základné operácie strojného obrábania, teda sústruženie, frézovanie a vŕtanie. V kategórii C sa súťažiaci zameriavajú na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

Súťaž je mimoriadne prínosnou skúsenosťou, vytvára priestor na sebarealizáciu žiakov, aplikáciu ich vedomostí získaných vo vyučovacom procese a ukážku odborných teoretických a praktických zručností.

Naši chlapci v tejto súťaži bodovali a obsadili dve prvé miesta! Miroslav Vanko z 3.C zvíťazil v kategórii R a Marek Fujko zo 4.A v kategórii S. V kategórii C sa Miroslav Čižmár z 3.B umiestnil na peknom 4. mieste. Srdečne gratulujeme víťazom a držíme palce v celoštátnom kole!

Zároveň dnes, 24.11., držíme palce našim chlapcom v Zenite v elektrotechnike