Základná charakteristika školy

Škola sa nachádza v Trnavskom kraji, v meste Šamorín okresu Dunajská Streda.

Ide o úspešnú školu s vyše 23 ročnou tradíciou, ktorá poskytuje komplexné vzdelávanie v oblasti gastronómie a turizmu. Škola je orientovaná na európsku dimenziu odborného vzdelávania, ponúka kvalitný výchovno-vzdelávací proces, 5 ročné denné štúdium v odbore hotelová akadémia, nadstavbové pomaturitné štúdium. Škola je v Systéme duálneho vzdelávania. Škola sídli v komplexe budov, je obklopená zeleňou, minimálnou občianskou zastavanosťou, s vlastnou parkovacou plochou. Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, ako aj vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, za svoj rozvoj a tvorivosť.

Škola disponuje 24 učebňami z toho 10 odborných učební, ktoré slúžia na odborné gastronomické predmety, odborné ekonomické predmety, na informatiku. Modernizácia vyučovacieho procesu sa zabezpečuje počítačmi, spätnými projektormi, interaktívnymi tabuľami a videoprojektormi. Škola má vlastnú kuchyňu, žiacku jedáleň, školskú jedáleň, internát, odbornú učebňu školský hotel, spoločenskú miestnosť, telocvičňu a ihrisko.  Výchovný poradca má k dispozícii kabinet - knižnicu, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi partnermi a zamestnancami. Školské stredisko praktického vyučovania má adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku a odbornej praxe. Internát je súčasťou školy. Poskytuje ubytovanie pre 60 žiakov. Školský internát má vlastnú spoločenskú miestnosť, miestnosť pre prijímanie návštev. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy. Na škole pracuje Rada školy, ktorá má 11 členov. Rada školy zastupuje záujmy žiakov a pomáha školám prostredníctvom rodičov, ktorí sú zvolení do Rady školy.