Úspešní absolventi

Vzdelávacím programom školy pripravujeme odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických služieb a cestovného ruchu, hlavne pre pozície stredného manažmentu i v oblasti hotelierstva, napr. f&b managera, vedúceho závodu spoločného stravovania alebo ubytovania, no aj na pozície barman, barista, hlavný čašník, servírka či kuchár.

Zloženie predmetov a vysoká hodinová dotácia cudzích jazykov, ekonomických predmetov a odborných technologických predmetov, poskytujú absolventom zručnosti pre založenie si živnosti a pôsobení na poli súkromného podnikania v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

Mnohí z našich absolventov sa však uplatnili aj v iných oblastiach spoločenského života na významných pozíciách, ktoré si však vyžadovali ďalšie štúdium a neustálu prácu na svojom osobnostnom rozvoji.