Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Tento odbor pripraví žiaka na profesiu učiteľa a vychovávateľa a taktiež dáva predpoklady na ďalší odborný, profesionálny a osobnostný rozvoj.

Naši absolventi/ absoventky po absolvované štúdia majú možnosť pracovať ako učiteľky v materských školách alebo vychovávateľky v školských kluboch. Mnohé z nich sa však rozhodnú pokračovať v štúdiu na vysokých školách padagogického a  humanitného zamerania, volia si odbory ako predškolská a elementárna pedagogika alebo študujú učiteľstvo rôznych predmetov. Rozmanitosť odborných predmetov ktoré abslovovali počas študia im však umožňuje voliť si aj nepedagogické vysokoškolské programy.