Technik vodár vodohopodár

Moderný a perspektívny študijný odbor, ktorý všestranne pripraví žiaka (teoreticky i prakticky) nielen na prácu vo vodárenstve, vo vodnom hospodárstve ale v neposlednom rade aj pre štúdium na VŠ technického zamerania. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, kde žiak okrem maturitného vysvedčenia získava aj výučný list. Absolvent sa môže uplatniť ako:

technik merania a regulácie,

mechanik, opravár vodomerov,

odpočtár meracích prístrojov,

prevádzkar vodovodov a údržby vodovodnej siete,

technický špecialista vodárenských koncepcií, prevádzky kanalizácií a ČOV, ochrany vodných zdrojov,

dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách a pod.

Zároveň môžu naši absolventi pokračovať vo vysokoškolskom štúdiú technického zamerania napr. 

Stavebná fakulta Technickej univerzity v KE /študijný program Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine/  a iné....