Naše muzikálové konzervatórium existuje od roku 2006. Prijíma žiakov z celého Slovenska. Každý rok sa otvára len jedna trieda s výučbou muzikálu.
     Štúdium na konzervatóriu je šesťročné. Po štvrtom ročníku je ukončené maturitnou skúškou. V piatom a šiestom ročníku sa umelecké štúdium dopĺňa štúdiom odborných pedagogických predmetov, čo umožní absolventom po ukončení šiesteho ročníka vyučovať na základných umeleckých školách. Zároveň je absolvent konzervatória spôsobilý účinkovať v divadle, viesť umelecké súbory alebo pokračovať v štúdiu na umeleckých vysokých školách a univerzitách humanitného smeru.
     Po ukončení šiesteho ročníka získa absolvent konzervatória vyššie odborné umelecké vzdelanie s titulom diplomovaný umelec (DiS. art.) akceptované v krajinách Európskej únie v rámci tabuľky ISCED ako 5B.