Hlavným poslaním vzdelávania na konzervatóriu je predovšetkým všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka, uplatňovanie výchovy a vzdelávania, formovanie jeho mravného, intelektuálneho a umeleckého rozvoja a samozrejme  pripravovať ich na budúce povolanie.

         Ciele výchovno-vzdelávacieho procesu spočívajú v rozvíjaní poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiakov, prosociálneho správania sa, v rozvoji schopnosti prevziať za seba zodpovednosť, či  v rozvíjaní umeleckých schopností nadaných žiakov do vyšších stupňov. Kvalitný absolvent konzervatória musí byť pripravený na profesionálnu umeleckú a umelecko-pedagogickú prácu tak, aby svoje schopnosti mohol príchodom do praxe tvorivo využívať, uplatňovať a zároveň aj neustále rozvíjať prostredníctvom pre umelca nevyhnutného celoživotného umeleckého vzdelávania sa. Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu by na konzervatóriách mal zabezpečovať tím kvalitných, kvalifikovaných a  v predmetoch odborného zamerania  umelecky činných pedagogických zamestnancov.

         Vyučovanie na konzervatóriu sa realizuje individuálnou, skupinovou alebo kolektívnou formou. Formu vyučovania jednotlivých predmetov určujú učebné plány konzervatória, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu vychádzajúceho zo štátneho vzdelávacieho programu pre konzervatória.