Ak si sa rozhodol stať sa skvelým hercom, spevákom, či hudobníkom...

                         ...neváhaj a pridaj sa k nám! 

SHDK:

  • Naša škola SHDK vzdeláva ďalšie generácie hercov, spevákov či hudobníkov a pedagógov na ZUŠ.
  • Svojou cieľavedomou činnosťou pripravujeme žiakov na prácu spojenú s kultúrou a umením, ale zároveň kladieme dôraz na to, aby mohli v budúcnosti pracovať ako pedagógovia na Základných umeleckých školách. 
  • Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný umelec - DiS. art. Absolvent školy je kvalifikovaný pedagogicky pôsobiť na ZUŠ, je schopný  podávať profesionálne výkony v divadle, filharmónii, v profesionálnych umeleckých telesách a ako sólový hráč. Svoje odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti, vie prezentovať ako svoj umelecký názor.
  • Žiaci sú vedení tak, aby po absolvovaní štúdia boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu.
  • Škola pripravuje žiakov aj na vysokoškolské štúdium.
  • Naša škola má individuálny prístup ku žiakom, pedagogóvia sa venujú žiakom aj po vyučovaní v poobedňajších hodinách.
  • Naši pedagogóvia sú vysoko kvalifikovaní a pôsobia (nielen) v divadlách, ale aj v tanečných, ľudových súboroch, či v televízií.
  • Na škole máme školský orchestrer, ktorý je zameraný nielen na klasickú hudbu, ale aj na rôzne hudobné žánre ako sú: jazz, pop, či moderná hudba.
  • Škola SHDK sa zapája do recitačných súťaží - Hviezdoslavov Kubín, Sládkovičova Radvaň. V školskom roku 2021/2022 sme v týchto súťažiach získali 1. a 3. miesto za umelecký prednes v poézií.   
  • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje podujatia Roma Spirit, ktoré je zamerané na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania.

Nie sme veľká škola, ale zato sme jedna veľká rodina :) 

web stránka školy

facebook stránka školy