Súkromné Gymnázium DSA  ponúka kvalitnú príprava na vysoké školy v súlade s požiadavkami praxe. Chceme rozvinúť u absolventov kľúčové kompetencie v tých oblastiach učenia, ktoré sú im najbližšie, čím im zabezpečíme výber optimálnej cesty k svojej štúdijnej a profesijnej kariére. Organizačná štruktúra štúdia umožní našim žiakom profiláciu v poslednom ročníku štúdia - alternatívna forma vzdelávania (študuješ len to, čo si zvolíš). Už od prvého ročníka však majú žiaci možnosť zamerať svoje štúdium na prírodné vedy, informatiku, či športovú prípravu. Prioritné je pre školu aj kvalitné vyučovanie cudzích jazykov - jazykové projekty, e-učebnice, či pravidelné online hodiny z nemeckými lektormi. Snažíme sa vytvoriť maximálne vhodné podmienky pre rozvinutie potenciálu každého žiaka, pre jeho osobnostné zrenie a stávanie sa svojskou, samostatnou, nezávislou a tvorivou osobnosťou. Študent počas štúdia pracuje aj na rôznych miestnych, odborných projektoch, ktorých výsledky prezentuje pred zamestnávateľmi z regiónu alebo odborníkmi z praxe. Študenti tretieho ročníka absolvujú stáž u zamestnávateľa, čím si vyskúšajú, či práca vo vybranom odbore bude pre nich naozaj tou pravou.

Profil nášho absolventa je založený na kľúčových kompetenciách či spôsobilostiach. Získané kompetencie predstavujú všeobecnú vzdelanosť, ktorú má študent na gymnáziu dosiahnuť a tvorí ju komplex vedomostí, schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré absolventovi gymnázia umožnia poznávať, konať, hodnotiť, dorozumievať sa i porozumieť si a umožňujú mu, aby sa mohol úspešne začleniť do pracovného, zmysluplného osobného a plnohodnotného rodinného života.

Škola má primerané materiálno - technické podmienky pre zabezpečenie rôznorodosti foriem výchovy a vzdelávania, je priestranná, funkčne a moderne vybavená. Hoci počtom žiakov patrí gymnázium skôr k menším školám, v pôsobnosti mesta zastáva významné postavenie v spoločenskom, kultúrnom a športovom dianí. Škola má dlhoročnú tradíciu, pretože oficiálne sa jej pôsobenie ráta od roku 1945.