Žiarska technická škola pripravuje žiaka pre budúcnosť.

Pripraviť žiaka pre budúcnosť, pre technológie a povolania, o ktorých sa nám dnes možno ešte ani nesníva. Aj taký cieľ si dala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom.

Škola pripravujúca žiakov pre zamestnávateľov a spolu s nimi.

Škola, ktorej zriaďovateľom je združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o., pripravuje žiakov pre špičkové výrobné spoločnosti a s ich výraznou podporou. Spoločnosti Slovalco, Nemak Slovakia, Hydro Extrusion Slovakia, Fagor Ederlan Slovensko, Tubapack investujú do  vybavenia školy špičkovými technológiami, do ďalšieho rozvoja pedagogikých zamestnancov,  výrazne sa podieľajú na tvorbe programu školy, na príprave i ukončovaní štúdia žiaka.  Vďaka tejto spolupráci a podpore sa škola  už v roku 2014 získala oprávnenie nosiť názov Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku a v roku 2018 získala prestížnu Cenu ministerstva hospodárstva SR za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania.

Dňa 14.02.2022 škola získala status PONIKOVÁ  ŠKOLA.

V súčasnosti vďaka aktivitám v oblasti rozvoja duálneho a odborného vzdelávania patria SSOŠT a InTech k lídrom v tejto oblasti na Slovensku.  V duálnom systéme vzdelávania dnes v škole študuje viac ako 60% žiakov. K jeho najväčším benefitom patrí kvalitná príprava garantovaná firmami, kurzy nad rámec vzdelávacieho programu školy, podnikové štipendiá a odmeny za produktívnu prácu, pracovné oblečenie a príspevky na stravu od firiem. Absolvent štúdia má vysoký kredit na trhu práce s možnosťou vybrať si zamestnávateľa a získať zaujímavo ohodnotenú prácu a rýchly pracovný postup. Aj pre budúci školský rok zamestnávatelia spolu so školou ponúkajú viac ako 100 učebných miest.

Škola ponúkajúca odbory žiadané trhom práce.

Škola ponúka 4-ročné odbory s maturitou a s výučným listom: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a Hutník operátor. 4-ročné odbory s maturitným vysvedčením a s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania – Technické lýceum – prípravu na technické univerzity a Elektrotechniku so zameraním na priemyselnú informatiku. V ponuke je i nedostatkový
3-ročný odbor s výučným listom Operátor strojárskej výroby.

Štúdium vo všetkých odboroch je bezplatné.

Škola podporujúca kreativitu, originalitu a osobný rozvoj žiaka

Keďže spolupracujúce spoločnosti sú lídrami v oblasti inovácií, ich zavádzanie intenzívne a efektívne podporujú aj vo svojej škole. Jedným z projektov, na ktorom celkom unikátne a
s úspechom pracujú  študenti v škole i vo firme je  Tecnomatix Plant Simulation, zameraný na podporu výučby  digitálnych simulácii. Pomocou neho  dokážu žiaci  navrhnúť virtuálnu výrobnú prevádzku a celkom reálne a komplexne riešiť  proces výroby ešte pred jej skutočným spustením. Rozvíjajú si pritom technické znalosti a znalosti programovania, ale aj  kreativitu, intuíciu, analytické schopnosti, schopnosť získať  a použiť informácie, ale aj pracovať v skupine, hľadať a overovať  celkom nové originálne postupy a riešenia. Obrovským prínosom pre žiakov je možnosť komunikovať riešenia a postupy so špičkovými odborníkmi z praxe  a priamo v praxi – u svojich budúcich zamestnávateľov si ich aj odskúšať.

K inovatívnym projektom patria aj projekty z oblastí PLC programovania, CNC programovania, programovania robotov, modelovania v SolidWorks, či SolidWorks Electrical a mnohé ďalšie. Vlastné originálne projekty z oblastí strojárstva, elektrotechniky i programovania žiaci s úspechom prezentujú na krajských i celoštátnych prehliadkach SOČ, Enersol a na ďalších súťažiach.

Škola priateľská k žiakovi

Škola už od začiatku ponúka žiakovi možnosť spoznať seba samého, stavať na svojich silných stránkach a ďalej ich rozvíjať. Pomáha mu dobre poznať profesiu, pre ktorú sa pripravuje a možnosti jeho ďalšieho rastu a uplatnenia sa. Žiak si už počas štúdia privyrába, spoznáva prostredie, prácu, podmienky  a kultúru spoločnosti, pre ktorú sa pripravuje  a má tak možnosť lepšie sa rozhodnúť o svojej ďalšej profesijnej ceste.

Žiaka sprevádzajú štúdiom vysoko kvalifikovaní a neustále sa vzdelávajúci pedagógovia školy, ale aj  inštruktori - špičkoví odborníci vo výrobných spoločnostiach. Vytvárajú pre neho podnetné a priateľské prostredie.