Niečo o nás... 

Občianske združenie Akadémia vzdelávania založilo pri svojej pobočke v Žiline v roku 1996 Súkromnú obchodnú akadémiu v správe Akadémie vzdelávania. SOAZA, ako ju všetci familiárne nazývali, sa tak stala prvou súkromnou strednou školou v Žiline. 

Škola sa však postupne rozvíjala a k pôvodným študijným odborom, Obchodná akadémia a Manažment regionálenho cestovného ruchu, sa pridal v roku 2017 nový odbor s názvom Informačné systémy a služby. Práve z tohto dôvodu sa SOAZA premenovala na Súkromnú strednú odbornú školu Pro scholaris. 

Pro scholaris Ti ponúka viac ako iné stredné školy. 

Talentovaný žiak má  u nás nárok na všestrannú podporu pre rozvoj jeho nadania. Garantujeme individuálny prístup ku všetkým žiakom a bezplatné doučovanie v ktoromkoľvek predmete. Na našej škole určite dostanete spravodlivé, transparentné a predvídateľné hodnotenie výkonu žiaka v percentách.

Základnými piliermi školy sú:

  • klientský prístup k žiakom a rodičom na báze otvorenej komunikácie, vzájomnej úcty a partnerstva,
  • výber kvalitných pedagógov,
  • dôraz na rozvoj komunikačných zručností žiaka v ústnom a písomnom prejave v materinskom a cudzom jazyku,
  • prepojenie školy s praxou,
  • nadštandardná výučba cudzích jazykov,
  • garancia nemennej výšky školského poplatku počas 4 rokov štúdia,
  • garancia jasne stanovených benefitov pre žiaka za zaplatený školský poplatok 
  • odmeňovanie vynikajúcich študentov (odpustenie časti školského poplatku, hodnotné vecné ceny za reprezentáciu školy a najlepšie ročníkové projekty),
  • zaistenie bezpečného prostredia bez kriminality, šikanovania a drog.