SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA

Sídlo školy: v budove IX. ZŠ, Námestie mládeže 587/17, Zvolen (vchod je z Nográdyho ulice)

Škola zahájila svoju činnosť v školskom roku  2009 / 2010

Zriaďovateľ školy: Kongruencia spol. s r. o., Mateja Bela 2393/7, Zvolen

Škola vzdeláva  študentov  v štvor-ročnom študijnom odbore „škola podnikania“

Absolventi školy získajú úplne stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou

O štúdiu

Nosné predmety na našej škole sú: ekonomika, účtovníctvo, marketing, manažment, podnikanie, právo, cvičná firma a  pod. Počas štúdia pripravujeme študentov na obhajobu certifikátu v písaní na počítači, a  tiež majú možnosť získať certifikát z účtovníctva.

Dôraz kladieme na výuku cudzích jazykov anglický jazyk, nemecký jazyk

Umožňujeme študentom bezplatné doučovanie v predmetoch, v ktorých budú potrebovať zlepšiť  si svoje vedomosti (jazyk anglický, účtovníctvo....).

Umožňujeme aj individuálnu formu štúdia v odôvodnených prípadoch (šport, reprezentácia SR).

Študentom škola umožňuje počas štúdia na škole  urobiť  vodičský preukaz.

Počas štúdia pripravujeme našich študentov na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách na smery ekonomické (ekonómia, medzinárodné podnikanie) a humanitné (právo, psychológia, sociálna práca)

Zabezpečujeme  bezplatne pre našich študentov 3 týždňovú stáž v zahraničí (Veľká Británia, Taliansko, Španielsko)  za účelom získania zahraničných pracovných a odborných skúseností a zdokonalenia sa v cudzom jazyku.  Škola zabezpečuje celú stáž /dopravu, ubytovanie, stravovanie, kultúrny program aj vreckové/ pre  študentov bezplatne.

Každoročne sa prostredníctvom predmetu Cvičná firma zúčastňujeme medzinárodných aj slovenských  „Veľtrhov cvičných firiem“ pomocou týchto aktivít sa naši študenti učia ako správne podnikať, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky v podnikaní a zároveň sa učia predchádzať chybám.

Duálne vzdelávanie

Škola realizuje duálne vzdelávanie pre našich študentov. Študenti, ktorí sa do neho zapoja budú počas celého štúdia určitú časť vzdelávania realizovať priamo na pracovisku u budúceho zamestnávateľa.

Mimoškolské aktivity

Okrem vyučovania zabezpečuje prednášky, exkurzie, besedy, športové súťaže a  lyžiarske zájazdy.

Úzko spolupracujeme so  Súkromným centrom voľného času vo Zvolene, v ktorom organizujeme pre študentov voľno časové aktivity a poskytujeme pre našich študentov zľavy.

Študenti majú možnosť bezplatne využívať aj veľmi dobre vybavenú profesionálnu posilňovňu, ktorá sa nachádza v budove školy.

Prijímacie pohovory

Študenti budú  prijímaní na našu školu v súlade s platnou legislatívou. Podmienky prijatia nájdete na našej webovej stránke.

Financovanie

Poplatok je 50 € zápisné , platí sa len pri zápise žiaka do 1. ročníka.

Poplatok za kvalitu vzdelávania za žiaka  je 30,- € mesačne / v individuálnych prípadoch je možné zníženie výšky poplatku na základe rozhodnutia zriaďovateľky školy, prípadne odpustenie poplatku  - udelenie sociálneho štipendia/

Obľúbené videá