Počas 20 rokov svojej existencie sa SSOŠP Senica zaradila medzi stredné odborné školy, ktoré vynikajú svojou kvalitou s dôrazom na odborný profil absolventa. Brány školy opustilo doteraz viac ako 1 600 študentov po úspešnom zložení maturitnej skúšky.

SSOŠP Senica pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, tuzemskom i medzinárodnom obchode, oblasti odborných činností ekonomiky, marketingu, bankovníctva a služieb. Absolventi sú schopní zakladať vlastné firmy a venovať sa podnikateľskej činnosti.

Súčasťou školy je školská jedáleň a športový areál a v súčasnosti sa buduje nové moderné informatické laboratórium. Od 1. 9. 2020 škola poskytuje duálne vzdelávanie pre študentov v rámci študijného odboru škola podnikania.

Naša škola v súčasnosti podstupuje naša škola rozsiahlu modernizáciu.

Ponúkame 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v 2 odboroch 6341 M – škola podnikania alebo 7237 M – informačné systémy a služby.

6341 M - ŠKOLA PODNIKANIA

Je určený pre študentov, ktorí majú záujem o ekonomické zameranie ukončené maturitnou skúškou. Ťažisko vyučovania je zamerané na výučbu ekonomických predmetov a cudzích jazykov. Študenti sa od 1. ročníka vyučujú všetky ekonomické odborné predmety, všeobecnovzdelávacie predmety, informatiku v základnej forme a dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu. Toto zameranie si vyberajú študenti, ktorí sú viac teoreticky zameraní a chcú ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

7237 M - INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY

Je určený pre študentov, ktorí majú záujem o informatické zameranie ukončené maturitnou skúškou. Študenti sa od 1. ročníka vyučujú informatické odborné predmety, všeobecnovzdelávacie predmety, dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu. Toto zameranie si vyberajú študenti, ktorí sú zameraní na programovanie, robotiku, prácu s grafickými a video-editormi, vytváranie webstránok  a rôznych projektov.