Škola ponúka štúdium v nasledujúcich odboroch:

Učebné odbory denného štúdia 3-ročné, ukončované záverečnou skúškou:

  • kuchár,
  • čašník, servírka.

Študijný odbor externého štúdia 2-ročný, ukončovaný maturitnou skúškou:

  • spoločné stravovanie.

Učebné odbory externého štúdia 2-ročné, ukončované záverečnou skúškou - iba pre uchádzačov, ktorý majú už dosiahnuté iné stredné vzdelanie a chcú mať výučný list z odboru:

  • kuchár alebo
  • čašník, servírka.

Narozdiel od štátnych škôl, v našej škole máme plánované nižšie počty žiakov v triedach (najviac 18 žiakov), čo pedagógom umožňuje individuálne pristupovať ku každému z nich. 

Vzdelávanie prebieha v duálnom systéme vzdelávania vo viac ako 30 prevádzkach spoločného stravovania. Žiaci sú samostatne pripravovaní na budúce povolanie už od prvého ročníka na prevádzke spoločného stravovania v rámci Košíc, prípadne blízkeho okolia. 

Žiaci sú schopní samostatne plniť nielen menej náročné ale aj náročnejšie – špeciálnejšie pracovné úkony spojené s prípravou jedál, nápojov a zložitou obsluhou. Žiakov vedieme k serióznosti, odbornosti a spoločenskému taktu. Musia si ich udržať, pestovať, chrániť a to sa dá dosiahnuť len neustálym poznávaním, systematickou prácou a uplatňovaním všetkého nového v praxi.