Vyber si strednú školu podľa seba – Súkromná stredná odborná škola HOST

Služby sú najvýznamnejším pohonom rozvoja cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Nadpriemerným službám sa žiaci učia v nadpriemernej Súkromnej strednej odbornej škole HOST www.skolahost.sk. Škola je svojím vzdelávacím programom zameraná na výchovu a vzdelávanie v  oblasti podnikania a manažmentu cestovného ruchu, turizmu, hotelierstva a gastronómie s maximálnym využitím informačných a komunikačných technológií.

Pripravenosť absolventov

Naši absolventi sú pripravení nastúpiť priamo do praxe. Teoretické a praktické vedomosti v oblasti manažmentu, marketingu, informačných technológií, dokonalá znalosť manažérskej informatiky a dvoch cudzích jazykov umožňujú absolventom uplatniť sa aj v iných odboroch a odvetviach hospodárskeho života.

Naše top

Prax v špičkových hoteloch a gastronomických zariadeniach. Možnosť zahraničnej stáže. Znalosť dvoch cudzích jazykov. Certifikáty z kurzov Barista, Barman, Somelier, Animátor, Kongresové služby. Informačné zručnosti absolventov na úrovni ECDL. Maximálny počet 10 žiakov na hodinách odborných predmetov, informatických predmetov a cudzích jazykov. Nízka, takmer nulová nezamestnanosť. Vysoká úspešnosť prijatia absolventov na vysokú školu. Netradičné formy vyučovania napr. zážitkové vyučovanie.

Výhody školy

Multimediálne vybavenie učební. Moderné vybavenie odborných učební. Možnosť zabezpečiť internátne ubytovanie. Wifi. Škola sídli v atraktívnej lokalite Bratislava - Nové Mesto, výhodné dopravné spojenia aj pre mimobratislavských študentov. Školský vzdelávací program prispôsobený aj pre žiakov so zdravotným znevyhodnením a poruchami učenia.

Študijné odbory

5-ročné

6323 K 00 hotelová akadémia Absolvent je schopný vykonávať odborné činnosti v hotelových a reštauračných službách ako je riadenie prevádzky a organizovanie jej ekonomickej činnosti - t.j. zásobovanie, odbyt, personalistika, administratíva, účtovníctvo. Ovláda IT a softwarové programy používané v oblasti hotelierstva a gastronómie. Pozná potraviny, nápoje, technológie prípravy pokrmov a techniky jednoduchej a zložitej obsluhy. Absolvent má podnikateľské a manuálne zručnosti, je schopný tvoriť podnikateľské zámery a je adaptabilný aj na prácu v príbuzných odboroch. Je všestranným odborníkom v oblasti cestovného ruchu a turizmu so znalosťou 2 cudzích jazykov. S maturitným vysvedčením sa žiakom vydáva aj výučný list na základe absolvovaných 1 400 hodín praktického vyučovania.

4-ročné

6336 M 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu Absolvent nájde uplatnenie v manažmente podnikov a zariadení v oblasti cestovného ruchu a turizmu, ale aj v podnikateľských subjektoch iných odborov ekonomickej sféry. Tento moderný študijný odbor je veľmi pozitívne vnímaný na trhu práce vzhľadom na prepojenie odborných predmetov zameraných na cestovný ruch, informatických predmetov a  ekonomických predmetov. Vzhľadom na ovládanie informatických zručností a 2 cudzích jazykov majú o žiakov záujem špičkové hotely a renomované cestovné kancelárie počas trvania praxe a po skončení školy. Veľká časť žiakov pokračuje v štúdiu na VŠ.

6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu Absolvent nájde uplatnenie v strednom manažmente podnikov zameraných na oblasť cestovného ruchu, turizmu, ubytovania, dopravy, kúpeľných a rekreačných služieb, sprievodcovských služieb, festivalových a kongresových služieb a pod. Ovláda 2 cudzie jazyky,  princípy a metódy práce s klientmi. Má zručnosti v organizácii služieb v cestovnom ruchu a v ich finančnom a administratívnom zabezpečení.

6352 M 00 obchod a podnikanie