KOŠICKÁ AKADÉMIA ponúka  štúdium odborov, ktoré v sebe integrujú všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a praktickú prípravu.

Potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre výkon pracovných činností vo vybraných podnikoch si žiaci osvojujú v priebehu teoretickej a praktickej odbornej prípravy, ale najmä formou rozšírenej odbornej praxe priamo na pracoviskách zamestnávateľov.

NAŠE TOP:

  • Rozšírená výučba Anglického a Nemeckého jazyka, Aplikovanej informatiky.
  • Moderná výučba odborných predmetov v spolupráci s expertmi z praxe.
  • Škola v centre mesta s moderne zariadenými učebňami,
  • Výučba na profesionálnom softvéri,
  • Individuálny prístup a rodinná atmosféra.  

Ponúkame štúdium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov a IT v odboroch:

  • 6317 M Obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,
  • 7237 M Informačné systémy a služby.

V školskom roku 2022/2023 pre Vás otvárame 2 triedy.

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

  • 6317 M obchodná akadémia so zameraním na informačné systémy podniku,

• Zameranie odboru vytvorené v spolupráci so zamestnávateľmi v Košiciach
• Rozšírená výučba  Anglického a nemeckého jazyka, Aplikovanej informatiky
• Moderná výučba odborných predmetov: Ekonomika a právo, Manažment, Marketing, Účtovníctvo a dane, Personalistika, Aplikovaná ekonómia (založenie vlastnej firmy)
• Rozšírená odborná prax v 3. a 4. ročníku
• Navyše: základy práce so SAP, tvorba podnikateľského plánu, finančné investovanie
• Absolvent sa uplatní: vo firmách, v bankách, v poisťovniach, v štátnej a verejnej správe, alebo si založí vlastné podnikanie alebo bude pokračovať ďalej v štúdiu na vysokej škole

 

  • 7237 M informačné systémy a služby,

• Študijný odbor informačné systémy a služby ponúkame ako jediní v Košickom kraji
• Rozšírená výučba  Anglického a nemeckého jazyka, Aplikovanej informatiky
• Moderná výučba odborných predmetov: Databázové systémy, Webové technológie, Informačné zdroje a služby,  Ekonomika a právo, Manažment, Aplikovaná ekonómia
• Rozšírená odborná prax v 3. a 4. ročníku
• Absolvent: samostatne pracuje so softvérom – obsluha operačných systémov, elektronických databáz a online katalógov, e-shop, základy programovania a kódovania, grafické práce, spracovania video a audio záznamov, tvorbu web stránok
• Absolvent sa uplatní: nie len v IT firmách, ale aj v ďalších spoločnostiach na IT pozíciách,  v štátnej a verejnej správe, alebo bude ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.