Pripravujeme žiakov na povolania a odborné činnosti v oblasti gastronómie a služieb, a to v učebných a študijných odboroch kuchár, čašník, servírka a v študijných odboroch Podnikanie v remeslách a službách.

Benefity školy:

 • možnosť študovať systémom Duálneho vzdelávania 
 • školné v odboroch kuchár, čašník sa neplatí
 • výborné pracoviská pre odborný výcvik: hotel Sheraton, Mama´s a iné
 • kvalifikovaní pedagógovia
 • kurzy v priestoroch školy: barmanský, baristický...   
 • účasť žiakov na odborných súťažiach 
 • individuálny prístup k žiakom   
 • platená prax už od prvého ročníka 
 • bezplatný prístup na internet
 • bohatá krúžková činnosť 
 • lyžiarsky kurz a mnoho iných           

www.gastroskola.sk