História Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM sa začína písať 1. septembra 2018. Do siete škôl a školských zariadení bola škola zaradená s odbormi: mäsiar, pekár, technicko - administratívny pracovník, cukrár kuchár, podnikanie v remeslách a službách a výroba potravín.

História Žitného ostrova dokumentuje skutočnosť, že potravinárstvo sa v tomto prekrásnom regióne rozvíjalo od pradávna, čiže v danom prostredí má silnú tradíciu. Mnohí výrobcovia potravín kladú dôraz na kvalitu a poctivosť prvovýroby a svojich ďalších výrobkov, tovarov a služieb. Stredná odborná škola ADVENTIM preto vzniká s cieľom vzdelávať a vychovávať mladých ľudí v odboroch zameraných na potravinárstvo. Zdravé potraviny, správna výživa je to, čo chce mať každý. V obchodoch máme na výber množstvo produktov, žiaľ, nie všetky sú pre nás najbezpečnejšie, alebo najzdravšie. Štúdium v odboroch mäsiar, pekár, cukrár kuchár, potraviny a výživa chceme prispieť k ochrane nášho zdravia. Budeme sa snažiť vzdelať a vychovať odborníkov, ktorí zabezpečia, aby potraviny, ktoré prídu na náš stôl, boli kvalitné a nemali negatívny vplyv na naše zdravie. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie, týkajúcich sa bezpečnosti potravín, si budú môcť naši absolventi nájsť uplatnenie aj v štátnej správe SR a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ.

Učebný odbor technicko-administratívny pracovník je momentálne nedostatkovým odborom na trhu práce a škola v rámci štúdia ponúkne žiakom všetky možnosti a nástroje na to, aby sa študenti stali špičkovými odborníkmi v rôznych oblastiach, ktoré prezentuje profil absolventa. Každý rok sa nájdu žiaci, ktorým sa nepodarí ukončiť nižšie sekundárne vzdelávanie. Takýmto žiakom ponúkame pomocnú ruku v podobe odboru stavebná výroba a zároveň aj kurz na získanie nižšieho sekundárneho vzdelania v dennej aj diaľkovej forme. V prípade úspešného ukončenia kurzu na získanie nižšieho sekundárneho vzdelania bude žiakom ponúknutá možnosť študovať v zvolenom učebnom odbore.

Cieľom Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM je prostredníctvom prepojenia teoretického vyučovania s praktickým v systéme duálneho vzdelávania poskytnúť žiakom také vedomosti, zručnosti a kompetencie, aby sa po ukončení štúdia na našej škole čo najlepšie uplatnili na trhu práce a zároveň boli pripravení na celoživotné vzdelávanie. Rozvinieme u žiakov potrebné kľúčové kompetencie: komunikačné schopnosti a spôsobilosti, personálne a interpersonálne schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami, realizovať numerické, symbolické aplikácie a budeme ich viesť k zodpovednému formovaniu občianskej spoločnosti.

 

Intézményünk – Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM – története 2018. szeptember 1-jén kezdődött. Az iskolák és iskolai intézmények hálózatába az alábbi szakokkal lett besorolva: hentes, pék, irodai alkalmazott, cukrász szakács, vállalkozás a szakmák és szolgáltatások területén, élelmiszeripari termelés.

Csallóköz történelme a bizonyíték arra, hogy az élelmiszeripar ebben a gyönyörű régióban már ősidőktől kezdve a legfejlettebb területek közé tartozott, így ma már komoly hagyományokkal rendelkezik. Az élelmiszeriparban dolgozók nagy hangsúlyt fektetnek a minőségre termékeikkel, áruikkal és szolgáltatásaikkal kapcsolatban. A Magán Szakközépiskola ADVENTIM megalapításának célja a fiatalok oktatásának és nevelésének biztosítása volt az élelmiszeripari szakmákon belül. Az egészséges élelmiszerek, a megfelelő étkezési szokások mindenki számára fontosak. Az üzletekben számtalan termék megvásárolható, azonban sajnos nem mindegyik biztonságos és egészséges. A hentes, pék, cukrász szakács, élelmiszerek és tápanyagok szakok oktatásával szeretnénk hozzájárulni egészségünk védelméhez. Mindent megteszünk azért, hogy olyan szakemberek kerüljenek ki intézményünkből, akik biztosítják a családi asztalra kerülő élelmiszerek kiváló minőségét, elkerülve azok negatív hatását egészségünkre. Az Európai Unió élelmiszeriparra vonatkozó jogszabályainak és előírásainak ismeretében végzőseink a Szlovák Köztársaságban, de a nyelvi felkészítés következtében az EU országainak hasonló intézményeiben is megállják majd a helyüket.  

Az irodai alkalmazott jelenleg hiányszakma a munkapiacon. Iskolánk minden ezen a szakon tanuló diáknak lehetőséget teremt ahhoz, hogy a jövőben kitűnő szakemberekké váljanak minden olyan területen, amit az abszolvens profilja reprezentál.

Sajnos minden tanévben vannak olyan tanulók, akiknek nem sikerül megszerezni az alapiskolai végzettséget. Ezeknek a tanulóknak nyújtunk lehetőséget az építkezési segéd szakkal, sőt lehetőséget kapnak arra is, hogy nappali tagozaton vagy távúton el tudják végezni az alapiskolai végzettséget nyújtó kurzust. Ennek sikeres elvégzését követően az általuk választott szakmai tanulmányaikat is megkezdhetik iskolánkban.

A Magán Szakközépiskola ADVENTIM nagy hangsúlyt fektet az elméleti oktatás és a szakmai gyakorlat összekapcsolására. A duális képzésben tanulóinknak olyan ismereteket, készségeket és kompetenciákat nyújtunk, amelyek segítségével az iskola elvégzését követően sikeresen léphetnek be a munkaerőpiacra, felkészültek legyenek az élethosszig tartó tanulásra.

Fejlesztjük a tanulók kulcskompetenciáit: kommunikációs, személyi és szociális, alkotó és kritikus problémamegoldás készségeit és képességeit, a modern információs technológiákkal való munkát, segítünk számukra a társadalom értékes tagjává válni.