Súkromná pedagogická a sociálna akadémia je strednou odbornou školou. Vznikla už v roku 2005. Hlavnou myšlienkou jej založenia bolo a naďalej je búranie predsudkov a stereotypov v spoločnosti. V škole sa tak spolu vzdelávajú žiaci rôznych národností, ale aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou integrácie. Veľkou výhodou je výborná poloha školy v širšom centre mesta s dobrou dostupnosťou z autobusovej a vlakovej stanice.

Škola poskytuje úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie aj v rámci pomaturitného štúdia. Umožňuje vzdelanie v odboroch dennej aj externej formy zameraných na prácu s ľuďmi. Podporuje žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia formou sociálnych a rómskych štipendií za účelom prekonávania sociálnych a ekonomických bariér. Žiakom navyše ponúka aj vyučovanie predmetov Rómska kultúra a reálie a Rómsky jazyk a literatúra s možnosťou vykonania dobrovoľnej maturitnej skúšky z tohto jazyka. Zabezpečuje priebežnú odbornú prax a odborné exkurzie v zariadeniach predprimárneho vzdelávania, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, jednotlivých oddeleniach ÚPSVaR, v zariadeniach sociálnych služieb a v organizáciách tretieho sektora.

Okrem rôznych poznávacích, kultúrnych, mimoškolských aktivít organizuje aj lyžiarsky a plavecký výcvikový kurz. Žiaci majú možnosť zapojiť sa do aktivít a programov ako sú Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - DofE, maratón listov Amnesty International, zbierky Biela pastelka, Deň narcisov, atď.. Príspevok na úhradu nákladov spojených s denným štúdiom je vo výške len 5€ mesačne. Absolventi školy pôsobia v lokalitách najmä východného Slovenska, v komunitách, kde výrazne pomáhajú zlepšovať podmienky života MRK, a preto sú veľmi žiadaní na trhu práce.

Škola využíva moderné vybavenie ako sú napr. interaktívne tabule a dotykové LCD monitory, počítačové a špecializované učebne sú vybavené kvalitnými didaktickými prostriedkami. V priestoroch celej školy je Wi-Fi free.