Súkromná hotelová akadémia SD Jednota Šamorín patrí k úspešným školám s vyše 23-ročnou tradíciou. Napriek tomu, že má v názve uvedené súkromná, poskytuje bezplatné vzdelávanie v oblasti gastronómie, cestovného ruchu  a turizmu.

Je orientovaná na európsku dimenziu odborného vzdelávania a ponúka kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Ten zahrňuje  všetky úrovne vzdelávania:

študijný odbor: 5-ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou

6323 K hotelová akadémia

študijný odbor: 3-ročný študijný odbor končiaci odbornou skúškou

6323 N hotelová akadémia (pomaturitné kvalifikačné štúdium)

Škola je zaradená do systému duálneho vzdelávania. Ponúka tiež:

  • vzdelávanie dospelých vo všetkých študijných odboroch,
  • vzdelávanie cudzincov hľadajúcich si prácu,
  • certifikované kurzy:
  • animátor v cestovnom ruchu,
  • barman,
  • barista,
  • someliér.

SHA SD Jednota je otvorenou inštitúciou pre žiakov, rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Škola sídli v komplexe budov, je obklopená zeleňou. Ďalšou pridanou hodnotou je minimálna občianska zastavanosť  a vlastná parkovacia plocha.

Škola počas svojej existencie prešla viacerými zmenami a v súčasnosti svojím vzdelávacím programom poskytuje vzdelávanie zamerané na gastronomické, ekonomické služby a cestovný ruch. Poslaním školy nie je len odovzdávať vedomosti, pripravovať žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale formovať u mladých ľudí aj ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. V systéme výchovy a vzdelávania sa zameriavame na systematický rozvoj poznávacích schopností, snažíme sa rozvíjať emocionálnu zrelosť žiakov, motivovať ich k neustálemu zdokonaľovaniu sa a schopnosti prevziať za seba zodpovednosť.

                                                        Príďte medzi nás, je to začiatok vašich nových príležitostí.