Študijný odbor praktická sestra

Forma štúdia: 
4-ročné  denné štúdium sa končí maturitnou skúškou zo:
slovenského jazyka a literatúry
cudzieho jazyka (anglického alebo nemeckého jazyka)
teoretickej a praktickej časti odborných predmetov

Odborné predmety:

anatómia a fyziológia
zdravie a klinika chorôb
patológia
preventívne lekárstvo
prvá pomoc
psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia 
zdravotnícka etika
ošetrovateľstvo
ošetrovateľské techniky
latinský jazyk
administratíva a zdravotnícka dokumentácia
odborná klinická prax

Prijímacia skúška:

formou testu z predmetov:
a) biológia v rozsahu učiva 7. roč. ZŠ
b) slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva ZŠ