Študijný odbor masér

Forma štúdia
4-ročné  denné štúdium sa končí maturitnou skúškou zo:
slovenského jazyka a literatúry
cudzieho jazyka (anglického alebo nemeckého jazyka)
teoretickej a praktickej časti odborných predmetov

Odborné predmety:

latinský jazyk 
anatómia a fyziológia 
patológia 
preventívne lekárstvo 
organizácia zdravotníctva 
prvá pomoc 
psychológia, pedagogika a  profesijná komunikácia 
zdravie a klinika chorôb
fyzikálna terapia 
rekondično-relaxačné cvičenia
masáže
odborná klinická prax 

Prijímacia skúška

  • Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania – talentová skúška

Overenie pohybových schopností- člnkový beh 4 x - 10 m, hod plnou loptou ľah- sed

Posúdenie jemnej motoriky: modelovanie (hodnotí sa: postup pri práci, náročnosť a výsledný produkt), hmatová skúška

  • Prijímacia skúška formou testu z predmetov

Biológia v rozsahu učiva 7. roč. ZŠ
Slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva ZŠ