Sme moderná zdravotnícka škola s tradíciou. Už viac ako 70 rokov, poskytujeme vzdelávanie budúcich zdravotníckych pracovníkov.  

 

Prihlásiť sa k nám na štúdium môžete do nasledovných študijných odborov:

5361MM00 PRAKTICKÁ SESTRA  (denná forma)

5358MM00 ZUBNÝ ASISTENT (denná forma)

5370MM00 MASÉR (denná forma)

 

5361 N PRAKTICKÁ SESTRA (externé dvojročné pomaturitné)

5370 N MASÉR (externé dvojročné pomaturitné)

5371 H SANITÁR (externé jednoročné večerné)

 

Po podaní prihlášky je potrebné ešte splnenie nasledovných podmienok na prijatie:

Podmienky na prijatie PRAKTICKÁ SESTRA

Podmienky na prijatie ZUBNÝ ASISTENT

Podmienky na prijatie MASÉR

 

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť svoju prácu . 

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu. V správaní dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, je komunikatívny, zručný, má kultivované vystupovanie a prejav. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny a osobnostný rozvoj, inováciu práce, prehlbovanie vedomostí a zručností a je otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

 

S DOBROU ŠKOLOU SA VO SVETE NESTRATÍŠ

ŠTUDUJ U NÁS