Sme moderná škola s tradíciou. Už viac ako 70 rokov, poskytujeme vzdelávanie budúcich zdravotníckych pracovníkov.  
Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť svoju prácu . 
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu. V správaní dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, je komunikatívny, zručný, má kultivované vystupovanie a prejav. Má predpoklady na ďalší odborný , profesionálny a osobnostný rozvoj, inováciu práce, prehlbovanie vedomostí a zručností a je otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.
Okrem dennej formy štúdia, poskytujeme aj externé večerné štúdium v študijnom odbore praktická sestra, masér a stredné odborné vzdelanie večerné v učebnom odbore sanitár.