Stredná zdravotnícka škola na Kukučínovej ulici v Košiciach vzdeláva zdravotníckych pracovníkov už niekoľko desaťročí. Okrem klasických tried disponuje moderne vybavenými odbornými učebňami. 

Disponuje VAU učebňou a zaradila sa tak medzi tri najmodernejšie zdravotnícke školy na Slovensku. Virtuálna učebňa anatómie (VAU) umožňuje študovať anatómiu v 3D, čím je v maximálnej miere zabezpečená  názornosť vyučovania základného predmetu pre všetky odbory. V škole sú  zriadené moderne vybavené odborné učebne, ktoré umožňujú nácvik praktických zručností v laboratórnych podmienkach. Ďalšou výhodou je možnosť pokračovať v štúdiu na škole vo vyššom odbornom štúdiu. Škola má veľmi dobrú spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami sociálnych služieb, v ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie, tiež sa v maximálnej miere snaží pružne reagovať na zmeny v príprave budúcich zdravotníckych pracovníkov podľa požiadaviek praxe. Škola má právo  používať označenie IES a certifikačnú značku IES.

Škola je organizátorom Súťaže prvej pomoci pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Žiaci sa majú možnosť zapájať do SOČ, prezentovať svoje práce na Dni ošetrovateľstva a rehabilitácie, realizovať sa v cvičnej firme, zapájať sa do ďalších aktivít, napr.: darcovstvo krvi, predmetové olympiády, súťaže vo vlastnej tvorbe. Počas štúdia žiaci absolvujú množstvo odborných exkurzií a seminárov. Podľa záujmu žiakov sú vytvárané záujmové útvary. Svoje schopnosti môžu žiaci rozvíjať aj v školskom parlamente, ktorý pôsobí na škole.