Škola nadväzuje na tradíciu stredoškolského športového vzdelávania v meste Poprad, ktorú založil vznik športových tried na Gymnáziu, Kukučínova 4239/1, Poprad v školskom roku 2012/13. Keďže sa tento formát štúdia športovcov ukázal ako neefektívny, vznikol v škole v školskom roku 2016/2017 odbor 7902 J 77 gymnázium - šport. Po zmene legislatívy a transformácii športových gymnázií má práve na tento úspešný odbor kontinuálne nadviazať nová škola – Stredná športová škola, ktorá zachováva skĺbenie kvalitnej športovej prípravy a vysokej úrovne gymnaziálneho štúdia a zároveň umožňuje i štúdium ďalšej skupine športovcov inklinujúcim skôr k štúdiu pripravujúcemu pre výkon zamestnania v oblasti športu.

Stredná športová škola v Poprade modernými vyučovacími technológiami umožní efektívne získavanie vedomostí, návykov a zručností garantujúcich bezproblémové zvládnutie vysokoškolského štúdia doma, či v zahraničí a zároveň vytvára pevný základ pre celoživotné vzdelávanie a sebazdokonaľovanie.

Škola podporuje nadanie a talent žiakov školy vo všetkých oblastiach vhodnými organizačnými formami a individuálnym prístupom umožňuje skĺbenie  kvalitného vzdelávania s prácou na rozvíjaní  nadštandardných schopností študentov, najmä v oblasti športu. Poslaním školy je taktiež ​​​vyhľadávať, vychovávať a pozitívne formovať športovcov - reprezentantov mesta, regiónu a Slovenska.