SPŠ technická v Trnave patrí k jednej z dominantných stredných škôl vo trnavskom regióne. Vychovala viac ako15 tisíc absolventov v strojárskych, elektrotechnických a príbuzných odboroch, od roku 1997 aj v odbore súvisiacom s riadením a organizovaním obchodno-podnikateľských činností v oblasti drobného a stredného podnikania v súkromnom a štátnom sektore. Naši absolventi sa  úspešne uplatňujú vo všetkých sférach hospodárstva. 
Dátum založenia:

 • 1. september 1951

Stupeň vzdelania:

 • úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ISCED 3 A, ktoré sa ukončuje maturitnou skúškou

Študijné odbory:

 • Elektrotechnika, 4-ročný študijný odbor, zameranie automatizácia,regulácia, PLC 
 • Mechatronika, 4-ročný študijný odbor, zameranie CNC programovaniea a robotika.   
 • Strojárstvo, 4-ročný odbor, zameranie všeobecné strojártvo, grafické systémy a CNC programovanie     

Možnosti uplatnenia:

 • po maturitnej skúške majú absolventi predpoklady pre ďalšie štúdium na vysokých školách technického i ekonomického zamerania alebo pre nástup do praxe

Vybavenosť školy:

 • laboratóriá vybavené modernou výpočtovou a meracou technikou
 • laboratóriá výpočtovej techniky vybavené počítačovou sieťou a internetom
 • laboratórium vybavené komunikačnou technikou CISCO
 • odborné učebne pre výučbu elektrotechnických, strojárskych, humanitných a prírodovedných predmetov
 • priestory pre výučbu praxe rôzneho zamerania
 • jazykové učebne
 • telocvičňa, ihrisko, posilňovňa

Mimovyučovacie možnosti:

 • prístup k internetu
 • legálny prístup k softvéru firmy Microsoft
 • možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • možnosť získania medzinárodne uznávaných certifikátov: SOLIDWORKS, CISCO Networking Academy Program certifikáty sieťových technológií
 • možnosť získať certifikáty KROS na účtovné programy ALFA, OMEGA a OLYMP
 • zváračský kurz ZM1/A (zváranie pre tenké plechy v ochrannej atmosfére)
 • práca v technických, športových a spoločenskovedných krúžkoch
 • účasť na technických, prírodovedných, humanitných a športových súťažiach a olympiádach

Stravovanie:

 • školská jedáleň v budove školy

Možnosti občerstvenia:

 • bufet v budove školy
 • nápojový automat