Naša škola ako jediná v trnavskom kraji vzdeláva žiakov v oblasti stavebníctva, geodézie, kartografie a katastra a realít. Je komplexným výchovno-vzdelávacím zariadením, ktoré poskytuje ubytovacie a stravovacie služby vo vlastnom školskom internáte. Absolventi školy, ale aj tí, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole, sú vedomostne, ako aj prakticky pripravení zaradiť sa do odbornej praxe na pozíciách projektant, návrhárov interiérov, technik geodet, rozpočtár stavieb, realitný maklér, atď. Škola si v konkurenčnom prostredí ostatných škôl získala svoje popredné postavenie, čo dokazujú ocenenia prác žiakov v mnohých celoštátnych i medzinárodných súťažiach, najmä v projektovaní, ako aj vysoké percento zamestnanosti absolventov v odbore štúdia. Každoročne sa opakuje obrovský dopyt zamestnávateľov po absolventoch školy.

Študijné odbory:

3650 M STAVITEĽSTVO

Absolvent študijného odboru staviteľstvo pozná dokumentáciu stavieb, vie vypracovať projektovú dokumentáciu objektov v oblasti pozemného staviteľstva zohľadnením všetkých hľadísk, pozná základy statického pôsobenia jednotlivých stavebných prvkov, technologické postupy, základy kalkulácie a rozpočtu stavieb, zásady BOZ, tvorby a ochrany životného prostredia, vie posúdiť kvalitu vykonaných prác a  využiť výpočtovú techniku pri svojej práci v odbore. Voľbou skupiny voliteľných predmetov je možnosť vo  vyšších ročníkoch zvoliť si zameranie na:

  • POZEMNÉ STAVITEĽSTVO
  • REKONŠTRUKCIE A ADAPTÁCIE BUDOV
  • TYPOLÓGIA (NÁVRHÁR INTERIÉROV
  • NAVRHOVANIE A REALIZÁCIA SKLONITÝCH STRIECH.

 

3917 M 06 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V STAVEBNÍCTVE (manažment v stavebníctve a reality)

Absolventi získajú základné znalosti z oblasti stavebníctva, stavebného projektovania a rozpočtovania stavieb. Spoznajú zásady písomného styku v rôznych oblastiach hospodárskeho a spoločenského života, jednotlivé druhy písomností využívané v podnikovej činnosti, spôsoby podnikania v malých a stredných firmách, podstatu účtovného zobrazenia jednotlivých procesov podniku, právne predpisy, ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou s prevádzkou podniku (firmy), mechanizmus a jeho zákonitosti riadenia podniku.

 

3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Študijný odbor, ktorý pripravuje absolventov tak, že sú schopní vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Absolvent pozná princíp meračských a vytyčovacích metód, mapovacích metód, kartografických zobrazení, ovláda prácu s geodetickými prístrojmi, špecializovaným softvérom, pozná predmet a obsah katastra nehnuteľnosti, vie vykonávať meračské, vytyčovacie a kontrolné práce, geodetické činnosti súvisiace s pozemkovými úpravami, geometrickými plánmi, dokáže využívať a spracovávať údaje automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie.

Obľúbené videá