V školskom roku 2023/2024 otvárame študijné odbory:

3650 M      -  STAVITEĽSTVO

3917 M 06 -  TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY – V STAVEBNÍCTVE

3692 M      -  GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Odbor 3650 M – STAVITEĽSTVO ponúka žiakom možnosť výberu zameraní: 

 • konštrukcie pozemných stavieb
 • pozemné stavby a architektúra
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Plánovaný počet prijímaných žiakov do 1. ročníka je : 150

- pre odbor 3650 M Staviteľstvo – 111 žiakov

- pre odbor 3917 M 06 Technické a informatické služby v stavebníctve – 15 žiakov

- pre odbor 3692 M Geodézia, kartografia a kataster – 24 žiakov

Podrobné informácie o škole, o študijných odboroch, o aktivitách školy v čase vyučovania, ale aj o mimoškolských aktivitách nájdete na www.spssza.sk, kde sa dozviete všetko, čo Vás zaujíma.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ

Veľká okružná 25, 010 01 Žilina TEL.: 041/5621528, spssza@spssza.sk

                         

Stredná priemyselná škola stavebná  je jednou z mála stredných priemyselných škôl stavebných na Slovensku, ktorá si dlhodobo drží popredné umiestnenie v rebríčku hodnotenia škôl podľa kvality vzdelávania spracovaného Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Sme školou, ktorá:

 • sa snaží o jedinečnosť, výnimočnosť, ktorá je prístupná modernému vyučovaniu, novým pomôckam, didaktickej technike, ale aj školou, ktorej výnimočnosť spočíva v 60-ročnej tradícii, v skúsenostiach a v odborných vedomostiach učiteľov,
 • sa nachádza v centre mesta s pohodlným, peším, prístupom na autobusovú, či železničnú stanicu,
 • je v tesnej blízkosti autobusovej zastávky MHD, a teda v spojení s celým mestom a tiež s Domovmi mládeže,
 • zapojením sa do projektov štrukturálnych fondov EÚ  Premena tradičnej školy na modernú a IMAGRAM, sa stala modernou školou a získala vybavenie najmodernejšou didaktickou technikou,
 • je vybavená novými zrekonštruovanými priestormi, kde môžu žiaci rozvíjať svoju fantáziu a tvorivosť v oblasti projektovania stavieb, jazykov, matematiky a iných predmetov
 • má priestory na relax s veľkou zrekonštruovanou telocvičňou spojenou s aulou,
 • má učiteľov zapálených pre svoju prácu, z ktorých väčšina učiteľov odborných predmetov absolvovalo túto školu, vážia si možnosť pôsobiť na tejto škole a naďalej udržiavať jej dobré meno a postavenie na trhu stredných odborných škôl,
 • umožňuje žiakom otvorene komunikovať s učiteľmi, žiaci majú možnosť pripomienkovať prácu učiteľov, rozprávať o problémoch školy, predkladať návrhy na zlepšenie, riešiť nedostatky.
 • na web stránkach a facebooku školy umožňuje študentom a ich rodičom okamžite sa informovať o podujatiach a aktivitách školy a o všetkom dôležitom, na čo je potrebné upozorniť,
 • umožňuje rodičom, prostredníctvom internetovej žiackej knižky, byť neustále v kontakte so školou, sledovať študijné výsledky, školské i mimoškolské aktivity svojich detí,  
 • má vyučovanie nie len v laviciach, ale vyučovaním sa stáva zážitok z odborných exkurzií, odborných prednášok  a rôznych kultúrnych podujatí.

Čím sa škola ešte môže popýšiť?

Sme školou, kde takmer 75 % našich žiakov odchádza úspešne študovať na vysoké školy  a z ich úst počujeme slová chvály a vďaky za vedomosti a zručnosti, ktoré získali práve na našej škole,

 • SPŠ stavebná v Žiline skončila v šk.roku 2020/2021 v rebríčku hodnotenia stredných odborných škôl podľa kvality vzdelávania spracovaného Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na 1. mieste v rámci Žilinského kraja a na 19. mieste zo všetkých odborných škôl na Slovensku,
 • V súčasnosti patrí naša škola medzi popredné stredné priemyselné školy stavebné na Slovensku, čomu nasvedčujú dosiahnuté výsledky žiakov našej školy v rôznych celoslovenských, ale aj zahraničných súťažiach. Patria k nim celoslovenské súťaže Velux, YTONG, Semmelrock, SOČ, kde každý rok sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach, ale aj súťaže zahraničné , ako je medzinárodná súťaž v 3D projektovaní v Českých Budějoviciach, medzinárodná geodetická súťaž IG 5 Garmin, alebo STAVOKS VUT Brno - konferencia spojená s prezentovaním prác študentov stredných škôl.

Naša škola získala označenie Fakultná stredná škola Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, ako prvá stredná škola  so   študijným odborom geodézia, kartografia a kataster na Slovensku, za  rozvoj a skvalitňovanie vzdelávania s cieľom zvýšiť uplatnenie absolventov na trhu práce.

Následne bola takáto spolupráca podpísaná aj s UNIZA Žilina.

Viac informácii nájdete na webstránke školy, Instagrame školy (spssza) a Facebooku školy (Stredná priemyselná škola stavebná Žilina).

Facebook školy

Instagram školy