SPŠ stavebná v Prešove pripravuje žiakov na činnosť stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti pozemných stavieb, dopravných stavieb, geodézie, kartografie a katastra a to do projekcií, príprav stavieb, stavebnej výroby, podnikateľskej činnosti, ako aj pre štúdium na vysokých školách. Škola má 100 ročnú tradíciu, okrem odborného vzdelávania ponúka žiakom počas štúdia množstvo exkurzií a bohatý školský život.

4- ročné odbory

STAVITEĽSTVO

V študijnom odbore staviteľstvo žiaci v 1. a 2. ročníku študujú integrovaným spôsobom t.j. vo všetkých triedach je rovnaká náplň spoločensko-vedných, prírodovedných a základných odborných predmetov. V 3. ročníku si žiaci vyberajú štúdium predmetov pre výkon povolania a činnosti z oblastí: pozemné staviteľstvo, dopravné staviteľstvo, technické zariadenia budov, stavebný manažment, železničné staviteľstvo.

Žiaci sa zaoberajú navrhovaním a realizáciou stavebných konštrukcií všetkého druhu: rodinných domov, mostov, tunelov, ciest, železníc ako aj technických zariadení budov, ako sú vodovod, plynovod, kanalizácia a vykurovanie.

GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

V pôsobnosti PSK sme jediná škola, ktorá ponúka možnosť študovať tento zaujímavý odbor. Spektrum geodetických prác je veľmi široké, žiaci sa učia vyhotovovať geometrické plány, vytyčovať hranice pozemkov, zhotovovať základné technické mapy miest, závodov a diaľnic, železníc, podrobne vytyčovať stavebné objekty.

Štúdium oboch študijných odborov je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou.